​Tallene fremkommer i rapporten Barnehage- og skoleskader i Oslo i 2015, som er sammenstilt av Oslo skadelegevakt for Helsedirektoratet. Rapporten forteller i detalj om skadested, -tidspunkt og -alvor og om kjønn, alder, andre omstendigheter og hvorvidt skaden skjedde under tilsyn av voksne eller ikke. Det er første gang en så grundig oversikt legges frem.

– Denne rapporten utgjør et utrolig nyttig grunnlag for å få oversikt, samt å tenke tiltak og forebygging, sier Jakob Linhave, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. – Både vei-, miljø-, utdanning​ og helsesektoren vil dra nytte av funnene.

Mange skader, men få alvorlige

Det store flertallet av skader ble definert som liten skade. Kun ett barn ble registrert ved Skadelegevakten med en meget alvorlig skade, dette var et barnehagebarn med bukskade etter et mindre fall. Nesten halvparten av pasientene i totalmaterialet pådro seg forstuinger eller støtskader uten skjelettskade. Generelt er dette lite alvorlige skader, som behandles med avlasting og eventuelt skinnebehandling. Rundt 15 prosent av pasientene pådro seg hodeskader, men kun 1 prosent ble registrert som hjernerystelse. Resten av hodeskadene var overflateskader, mindre støtskader eller sår der det var nødvendig å sy. Rundt 25 prosent av bruddene var håndleddsbrudd, noe som tilsvarer fordelingen en ser i internasjonale studier.

– Vi var litt overrasket over antallet skader, sier Linhave. – I all hovedsak er dette positivt. Barn skal klatre, leke, falle og herje, og det å få noen skrammer hører med til en sunn og aktiv barndom. 

Sett bilen hjemme!

– Enkelte av de registrerte tilfellene vekker likevel bekymring, sier Linhave. – Ett av de urovekkende funnene er det relativt høye antallet barn som har blitt skadet på vei til eller fra skolen.

318 skader (5,6 % av totalmaterialet) skjedde på vei til eller fra barnehage/skole. Av disse var 51 registrert som ulykke med kjøretøy i bevegelse inkludert sykkel. 37 ble skadet på egen sykkel hvorav 33 eneulykker og fire som ble påkjørt av bil. Av de øvrige 14 var ni fotgjengere.

– En trygg skolevei er et av de viktigste folkehelsetiltakene vi har. Barn skal kunne gå og sykle til skolen. Både vi og andre jobber med tiltak for å sikre skoleveien, som bilfrie soner, men jeg må få oppfordre Oslo-foreldre til å la bilen stå ved levering. Det er deres egne biler som skaper kaoset som medfører risiko for barna deres.

Vold også en bekymring

I barneskolen er det registrert 20 voldsskader, i ungdomsskolen 17 og i videregående 14. Hos den ene pasienten dreier det seg om et barn som med overlegg ble sparket gjentatte ganger av andre barn.

– Det er heldigvis ikke mange tilfeller av vold i denne rapporten, men 51 er 51 for mye. Jeg er også redd det kan være mørketall. Her må flere sektorer samarbeide om anti-mobbetiltak og om bedre tilsyn og oppfølging, sier Linhave.

Kontakt

For pressehenvendelser, kontakt Live Bøe Johannessen, 99 00 26 00.