​Dette er noen av funnene blant nye tall på 93 nasjonale kvalitetsindikatorer som publiseres 31. august. To av indikatorene er nye, henholdsvis "Sykehjem som deltar i undersøkelsen av helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-PIAH) " og  "Selvbestemt abort gjennomført medikamentelt eller kirurgisk".

Somatisk helse

Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i somatisk helse har gått ned. Første tertial 2016 var den gjennomsnittlige ventetiden 63 dager, som var innenfor målsettingen på 65 dager. Første tertial 2017 hadde den gjennomsnittlige ventetiden sunket til 56 dager, som var under målsetningen for 2017 (60 dager). Helse Vest RHF hadde lengst gjennomsnittlig ventetid på 60 dager. Helse Midt-Norge RHF hadde kortest gjennomsnittlig ventetid på 54 dager.

Andelen fristbudd for pasienter som står på venteliste i somatisk helse har økt noe i alle de regionale helseforetakene fra første tertial 2016 til første tertial 2017. På landsbasis var andelen fristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp i somatisk spesialisthelsetjeneste på 1,6 prosent i første tertial 2017, mot 1,2 prosent i første tertial 2016. Helse Vest RHF hadde høyest andel fristbrudd på 2,4 prosent. Helse Sør-Øst RHF hadde lavest andel fristbrudd på 1,1 prosent.

Kreft

Det er positiv utvikling for de fleste pakkeforløpene for kreft.

Målet med at over 70 prosent av nye kreftpasienter skal bli inkludert i et pakkeforløp og at 70 prosent av pasientene som er i pakkeforløp skal gjennomføres innen anbefalt forløpstid oppnås på de store kreftformene; lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft.

Det er variasjon både når det gjelder andel pasienter inn i pakkeforløp og andel gjennomført på anbefalt tid både for de ulike krefttypene og for behandlingssteder.

Akuttmedisinske tjenester

På nasjonalt nivå ble det i 2016 startet hjerte lunge redning før ambulansen ankom hos 82,6 prosent av pasientene. Dette viser at Norge er på verdenstoppen i publikumsinitiert hjerte-lunge-redning. Andel pasienter hvor det ble startet hjerte-lunge-redning før ambulansen ankom var høyest i Helse Midt-Norge (85 prosent) og lavest i Helse Vest (73,8 prosent).

Tilsammen ble det registrert 2717 pasienter med hjertestans utenfor sykehus i 2016. Av disse ble 802 (29,5 prosent) brakt til sykehus med egen hjerterytme. De regionale forskjellene varierer fra 30,7 prosent i Helse Sør-Øst til 24,3 prosent i Helse Nord.

Psykisk helsevern barn og unge

Generelt viser kvalitetsindikatorene en stabil eller positiv utvikling, men med til dels store variasjoner mellom helseforetakene.

På landsbasis ble 98,3 prosent av alle henvisninger til psykisk helsevern for barn og unge vurdert innen garantitiden på 10 dager i første tertial 2017. I første tertial 2016 var andelen på 97,1 prosent. Helse Vest RHF hadde høyest andel henvisninger vurdert innen garantitiden på 10 dager på 99,4 prosent. Helse Nord RHF hadde lavest andel på 97,4 prosent

På landsbasis i 1. tertial 2017 startet 99,8 prosent av barn og unge henvist til psykisk helsevern behandling innen garantitiden på 65 dager. I 1. tertial 2016 var andelen på 99,7 prosent. Helse Vest RHF og Helse Nord RHF hadde høyest andel som hadde startet behandling innen garantitiden på 65 dager på 99,9 prosent.

Psykisk helsevern for voksne

Generelt viser kvalitetsindikatorene en stabil eller positiv utvikling, men med til dels store variasjoner mellom helseforetakene.

Gjennomsnittlig ventetid var 46 dager i første tertial 2017, mot 47 dager i første tertial 2016. Helse Midt-Norge RHF hadde lengst gjennomsnittlig ventetid på 52 dager. Helse Vest RHF hadde kortest gjennomsnittlig ventetid på 41 dager.

På landsbasis var andelen fristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp i psykisk helsevern for voksne på 1,0 prosent i første tertial 2017. Første tertial 2016 var andelen på 0,9 prosent.

Tvangsinnleggelser utgjorde 16,9 prosent av alle innleggelser for døgnopphold i PHV første tertial 2017. Dette er uendret fra første tertial 2016.

De 2 nye kvalitetsindikatorene som publiseres for første gang 31. august 2017 er:

Infeksjoner/Kommunale helse og omsorgstjenester:

Graviditet og fødsel:

Disse, og en rekke andre funn om kvalitet, fremkommer av de nasjonale kvalitetsindikatorene som publiseres av Helsedirektoratet 31. august.