​Helsedirektoratet har fått i oppdrag av HOD å utrede og utvikle en løsning for et personidentifiserbart pasientregister på kommunalt/primærhelsetjeneste nivå. Det nye registeret vil hete Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).

For å kunne realisere et slikt register måtte det gjøres endringer i Helseregisterloven. Denne lovhjemmelen ble vedtatt i statsråd fredag 17. juni, og den nye loven vil tre i kraft 1. juli.

«Vi er glade for å ha fått på plass denne viktige brikken, og vi vil nå fortsette arbeidet mot å lansere en første versjon av KPR i 2017,» sier Unn E. Huse, programdirektør for KPR-programmet.

Bakgrunnen for etablering av KPR er et økende behov for kunnskap om helhetlige pasientforløp, der man ser kommunale helse- og omsorgstjenester i kommunen, spesialisthelsetjenesten og andre tjenester i sammenheng.

Hovedformålet med KPR er å gi et kunnskapsgrunnlag for bedre planlegging, styring, finansiering og evaluering av kommunale helse- og omsorgstjenester. Registeret vil også være en viktig datakilde for statistikk, helseanalyser, beredskap, lokalt kvalitetsforbedringsarbeid og forskning.