​I 2016 var kostnadene til spesialisthelsetjenesten på 139 mrd kroner, og realveksten fra 2006 til 2016 var på 18 prosent. Kostnader til psykisk helsevern økte mest i starten av tiårsperioden, mens somatiske tjenester hadde større vekst i slutten av perioden. Rusbehandling hadde sterk vekst hele perioden.

Korrigert for befolkningsvekst var det en realvekst i kostnader til spesialisthelsetjenesten med 5 prosent fra 2006 til 2016, hvor 3 prosentpoeng av veksten kom siste år. Veksten siste år gjaldt spesielt somatikk, rusbehandling og RHF-administrasjon. For somatiske tjenester var realvekst per innbygger på 3,3 prosent siste år, men korrigert for nye legemidler og en eldre befolkning var veksten på 1,4 prosent.

Fra 2015 til 2016 økte kostnad per innbygger til somatikken marginalt mer enn til psykisk helsevern og rus. Svakere vekst til psykisk helsevern og rus sammenlignet med somatikk gjaldt for 3 av 4 regioner. Helse Sør-Øst var den eneste regionen som hadde sterkere vekst for psykisk helsevern og rus sammenlignet med somatisk sektor.

Alle regionene hadde kostnadsvekst for spesialisthelsetjenesten totalt fra 2012 til 2016, også når det korrigeres for befolkningsvekst. Veksten gjelder både somatiske tjenester og rusbehandling, mens det var realnedgang til psykisk helsevern. Nedgangen i kostnader til psykisk helsevern gjelder tjenester for voksne, og gjelder hovedsakelig sykehusfunksjonen (ikke distriktspsykiatriske senter).

Dette viser analysene i notatet Kostnader i spesialisthelsetjenesten, som er en del av Helsedirektoratets prosjekt SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2016.