Slik får du innsyn i din journal:

Alle pasienter har rett til å se sin egen pasientjournal og du trenger ikke ha noen grunn. Du kan også få hjelp til av den som har skrevet journalen til å forstå ord og uttrykk som er vanskelige å forstå. Du har også rett til å få vite hvem som har hatt tilgang til å lese journalen din. For å få innsyn i journalen din, må du ta kontakt med virksomheten som er ansvarlig for din journal. Det kan være sykehuset, fastlegen eller den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Du kan lese mer om hvordan du skal gå frem på helsenorge.no

Når det gjelder journaler fra spesialisthelsetjenesten (sykehus og psykisk helsehjelp) kan pasienter i Helse Nord og Helse Vest få innsyn gjennom helsenorge.no   I 2019 vil også pasienter i Helse Sør-Øst få denne muligheten.

I helt spesielle tilfeller kan helsepersonell nekte deg innsyn i hele eller deler av journalen. Dette kan du lese mer om i pasient- og brukerrettighetsloven §5-1

Hvis du ikke får innsyn kan du klage til Fylkesmannen.

 

Klage på at du ikke får innsyn i journalen din eller på diagnose

Hvis du ønsker å klage, bør du først klage direkte til den som har skrevet journalen eller den som har gitt diagnosen.

Du og dine pårørende kan klage på helsetjenester eller mangel på helsetjenester.  Les mer om hvordan du klager

 

Registrering av personer med utviklingshemming

Hvis du lurer på om du er registrert som utviklingshemmet av kommunen, må du kontakte kommunen du bor i.

 

Be om tilsynssak

Hvis du mener at den medisinske behandlingen eller diagnosen du har fått er feil, kan du be fylkesmannen opprette tilsynssak. Slik ber du om en tilsynsak  

 

Hvem andre kan hjelpe deg?

Stortinget har bestemt at alle fylker skal ha et eget pasient- og brukerombud. Hensikten er å bistå innbyggerne i møte med helsetjenesten. Du kan lese mer om ordningen her

Du kan også kontakte Sivilombudsmannen . Sivilombudsmannen er oppnevnt av Stortinget for å ivareta den enkeltes rettigheter i møte med de opffentlige og undersøker klager fra borgere som mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra stat eller kommune.