​- Helsetjenestene gir stadig mer og bedre behandling, men vi ser samtidig store variasjoner både geografisk og mellom ulike tjenesteområder i helsetjenesten. For å være ledende i verden og gi pasientene et bedre tilbud må vi redusere forskjellene, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Variasjonene gjelder både omfanget av tjenester, behandlingspraksis, ventetider og ressursutnyttelse. Dette går frem av resultatene fra nasjonale kvalitetsindikatorer som publiseres i dag. 

Se alle resultatene på helsenorge.no

- Det kan være ulike årsaker til forskjeller, men vi ser på trendene over tid at det er en bekymringsfull utvikling på en del indikatorer. For eksempel vet vi at det kan ha betydning for overlevelse at hofteproteser blir operert innen en viss tid. Vi ønsker også at flere pasienter skal få hjemmedialyse, og antakelig bør enda flere få trombolytisk behandling tidligere ved hjerneslag, sier Guldvog.

- Dette er først og fremst viktig for pasientene, og vi ser hvor stor betydning det har at ledere jobber med forbedringer, sier helsedirektøren. - Når noen sykehus oppnår gode resultater, må det være noe å lære for andre.

Resultater for 91 av 174 indikatorer som måler kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene publiseres i dag. Her er noen av hovedfunnene:

Hjerneslag: Stadig flere pasienter får trombolyse

For hjerneslag er den overordnede utviklingen god. Stadig flere pasienter får avansert behandling som trombolyse (oppløsing av blodpropp) eller trombektomi (fisking av blodpropp). Ved disse behandlingsformene kan i beste fall det vi kaller iskemiske hjerneslag (2/3) praktisk talt reverseres totalt. Dette er et område som har hatt stor oppmerksomhet de siste årene med nasjonale retningslinjer, kampanjen "Smile, prate, løfte", og pakkeforløp for hjerneslag. Det ser ut som den systematiske tilnærmingen og godt arbeid i fagmiljøene bidrar til kraftig økning i andelen som får f. eks. trombolysebehandling. Forskjellene mellom foretakene blir også mindre. Likevel ser vi at andelen pasienter som får slik behandling varierer mellom 8 prosent og 33 prosent mellom foretakene. 

Kvalitetsindikator: Trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen

Pakkeforløp for kreft: Flere pasienter i pakkeforløp

Antall pasienter som kan behandles i pakkeforløp for kreft har økt fra 74 prosent i 2016 til 77 prosent i 2017. Samtidig har alle helseforetakene nådd målsetningen om at 70 prosent av de pasientene som kan, behandles i et pakkeforløp. Når det gjelder gjennomføringen av pakkeforløpene, kommer 69 prosent av pasientene gjennom pakkeforløpene på anbefalt tid. Dette er rett under målet (70 prosent).

Kvalitetsindikatorer for kreft   

Ny indikator: Brystbevarende operasjon for kvinner med brystkreft

For kvinner med brystkreft er det å bevare eget bryst bra både kosmetisk og med tanke på mulighet for amming. Brystbevarende kreftoperasjon gir minst like god prognose som fjerning av hele brystet. Det er et relativt enkelt og lite inngrep, det gir mindre besvær i etterkant for pasienten, og man sparer behov for rekonstruksjon av bryst etterpå.

Kvalitetsindikator: Brystbevarende operasjon for kvinner med brystkreft
Andelen av kvinner med brystkreft som fikk brystbevarende kirurgi var i 2016 på 81,5 prosent på landsbasis. Det er imidlertid noe geografisk variasjon i tilgangen på denne metoden. 

Ventetid går ned, fristbrudd øker noe

Den gjennomsnittlige ventetiden i somatisk helsetjeneste fortsetter å gå ned. Landsnittet for 2017 var 58 dager mot 61 dager i 2016. Andelen brudd på vurderingsgarantien har sunket fra 2,8 prosent til 2,5 prosent fra 2016 til 2017.

Økningen i andelen fristbrudd gjelder både for pasienter på venteliste og pasienter som har startet helsehjelp innen somatisk helsetjeneste. Andelen fristbrudd for pasienter på venteliste økte fra 0,6 prosent i 2016 til 1 prosent i 2017. Økning i andelen fristbrudd for pasienter som har startet helsehjelp økte fra 1,4 prosent i 2016 til 2,1 prosent i 2017. Det er store regionale forskjeller.

Kvalitetsindikatorer for sykehusopphold

Lavere andel hoftebrudd operert til anbefalt tid

Det har vært en nedgang fra 2016 til 2017 i andelen pasienter med hoftebrudd som blir operert innen henholdsvis 24 og 48 timer. Andelen operert innen 24 timer har sunket fra 63 prosent til 60,7 prosent. Andelen operert innen 48 timer har sunket fra 92,8 prosent til 88,7 prosent. Det er relativt store regionale forskjeller.

Kvalitetsindikatorer for behandling av sykdom og overlevelse

Ungdomsgarantien nær innfridd
Barne- og ungdomsgarantien innebærer at barn og unge i psykisk helsevern skal ha startet helsehjelp innen 65 dager. Dette er nær innfridd i alle helseregioner, med gjennomsnitt på 98,1 prosent av alle med henvisning som er vurdert innen 10 dager og 99,2 prosent for alle barn og unge med henvisning som har startet helsehjelpen innen 65 dager.

Gjennomsnittlig ventetid i psykisk helsevern for barn og unge fra mottatt henvisning til helsehjelp er påbegynt var 49 dager i 2017. Det er en dag mindre enn i 2016. Det er variasjoner mellom helseforetakene.

Kvalitetsindikatorer - psykisk helse for barn og unge

Kortere ventetid og lavere andel fristbrudd i rusbehandling (TSB)

Ventetiden på behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling sank fra 35 dager i 2016 til 34 dager i 2017. Andel fristbrudd for pasienter på venteliste var 2,2 prosent i 2017 mot 2,4 prosent i 2016.

Kvalitetsindikatorer - psykisk helse for voksne

Mindre bruk av antibiotika på sykehus

Det er et mål å redusere bruken av bredspektret antibiotika med 30 prosent på nasjonalt nivå i 2020 sammenlignet med 2012. I 2012 var det 18,9 antall definerte døgndoser (DDD) per 100 liggedøgn i norske sykehus. Målet er at det i 2020 kun skal brukes 13,2 DDD per 100 liggedøgn.

På landsbasis i 2017 ble det brukt 17,2 antall DDD per 100 liggedøgn, som er en reduksjon på 9 prosent i perioden fra 2012 til utgangen av 2017.

Kvalitetsindikatorer for legemidler

Tre nye kvalitetsindikatorer

Disse kvalitetsindikatorene er nye og publiseres for første gang 26.4.:

  • Dype og organ-/hulromsinfeksjoner etter inngrep i tykktarm
  • Postoperative infeksjoner etter inngrep i tykktarm
  • Brystbevarende operasjon for kvinner diagnostisert med brystkreft

I alt publiseres resultater for 91 indikatorer nå. Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem omfatter i alt 174 indikatorer.

Helsedirektør Bjørn Guldvog kommenterte resultatene i den årlige Helsetalen som han holdt 26.4.2018 (PDF)