Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utrede mulige løsninger for og virkninger av en bindende minimumsnorm for bemanning i skolehelsetjenesten, også sett i sammenheng med helsestasjonstjenesten.
 
Nå er anbefalingen klar, og finnes i rapporten Utredning av en bindende bemanningsnorm i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Rapporten er basert på et bredt innspillsgrunnlag som ligger til grunn for våre anbefalinger. Hovedkonklusjonene i rapporten er:
  • Helsedirektoratet anbefaler at det utarbeides en anbefalt bemanningsnorm i en egen veileder. Veilederen bør ta utgangspunkt i å oppdatere og videreutvikle IS-1789 Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (2010), basert på Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom (2017)
  • Helsedirektoratet vil igangsette arbeid med å få data fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten inn i kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Data fra KPR vil danne grunnlag for å få bedre oversikt og utvikle kvalitetsindikatorer i tjenesten 
  • Bred forankring

    Helsedirektoratet har i hele prosessen med oppdraget samarbeidet med KS. Det er gjennomført innspillsmøter med fylkesmenn, rådmenn, ledere for tjenesten, fagforeninger, statlige myndigheter, fylkeskommuner og brukerorganisasjoner med flere, der man blant annet har diskutert fordeler og ulemper ved en bindende bemanningsnorm. I tillegg ble det gjennomført en digital spørreundersøkelse i kommunene.