Det kommer frem i en ny nasjonal faglig retningslinje som samler alle anbefalinger for tjenesten. Før måtte personell på helsestasjon for ungdom se til strategier, handlingsplaner og stortingsmeldinger for å finne anbefalinger for tjenesten.

– Ungdom må vite at tjenesten er tilgjengelig når de trenger den. Man kan ikke vite på forhånd når problemer oppstår. Derfor bør vi strebe etter et tilbud der døra er åpen, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Drop in-tjeneste som ikke krever timebestilling

I retningslinjen er tilgjengelighet omtalt som helt sentralt,  og tilbudet må være på ungdommenes premisser.

Seksuell og psykisk helse

I retningslinjen er det til sammen 13 anbefalinger, og sentralt er seksuell og psykisk helse. I henhold til retningslinjen er helsestasjonens for ungdom viktigste oppgaver blant annet disse:

  • å fremme trivsel og mestring
  • forebygge uønskede svangerskap
  • forebygge og behandle seksuelt overførbare infeksjoner
  • forebygge og avdekke psykiske vansker og lidelser

Undersøkelser viser at det er en økning i psykiske helsevansker blant ungdom. Helsestasjonen er en sentral arena for å fange opp signaler om dette både på individ- og gruppenivå, og de har en nøkkelrolle for å varsle om at det er behov for forebyggende tiltak. I enkelte tilfeller vil de henvise til behandling.

Det legges også opp til at seksuelt overførbare infeksjoner skal kunne behandles på helsestasjonen.

Respekt for ungdommene

Kjønns- og legningsnøytralt språk i all formidling og kommunikasjon for å sikre en åpen og inkluderende kultur der mangfold av kjønn og seksualiteter anerkjennes. For å forebygge diskriminering og for å sake en trygg ramme for at den enkelte ungdom selv kan definere hvem hun eller han identifiserer seg som eller tiltrekkes av.

Samtaler med ungdommer må ta utgangspunkt i deres behov og ressurser og tilpasses den enkelt. I alle samtaler må man også være oppmerksom på eventuell bakenforliggende årsaker til henvendelser, spesielt når:

  • årsaken til kontakten virker uklar
  • det er indikasjoner på at det kan være andre årsaker til henvendelsen enn det som formidles
  • ungdommen ønsker eller forsøker å formidler noe annet enn det som kommuniseres direkte

Vi vet at årsaker som ensomhet, mobbing, vanskelig, familiesituasjon, rusproblemer, vold og seksuelle overgrep kan oppleves som skambelagte og være vanskelig å ta opp. Ungdommer skal møtes med åpenhet og respekt slik at de føler den nødvendige tryggheten til å ta opp vanskelige temaer, sier Granlund.

Sist faglig oppdatert: 29. november 2017