​Helsedirektoratet har, på bakgrunn av en offentlig høring, besluttet hvilke legemidler som skal overføres. Høringsvedtak med oversikt over alle legemidlene som overføres finner du her.

Overføringen innebærer at fra 1. januar 2018 vil det ikke lenger være mulig å få innvilget stønad for de aktuelle legemidlene over folketrygden (hverken i blåresept- eller bidragsordningen) for disse legemidlene. Det gjelder alle legemidler, både med og uten markedsføringstillatelse, med de angitte virkestoff og tilhørende ATC-koder. Pasienter som behandles med disse legemidlene på overføringstidspunktet skal fortsatt få behandlingen hvis det er medisinsk behov.

Overgangsordning

En overgangsordning sikrer at pasienter med gyldig blåresept fra før overføringstidspunktet 1. januar 2018, kan benytte denne ved uthenting på apotek i hele reseptens gyldighetsperiode. Pasienter som har fått stønad over folketrygdens bidragsordning, må kontakte forskrivende lege angående videre behandling.

Kriterier for foreskrivning

De regionale helseforetakene (RHF) er finansieringsansvarlig og beslutter kriterier for forskrivning av de aktuelle legemidlene fra 1. januar. Se nyhetssak fra de regionale helseforetakene om retningslinjer for bruk og forskrivning av legemidlene på nettsidene for Nye Metoder

Alle resepter utstedt fra og med 1. januar 2018 på aktuelle legemidler som skal finansieres av RHF-ene må:

  • være merket som H-resept
  • inneholde en refusjonskode (basert på ICD-10 diagnosekodeverket)
  • være forskrevet av sykehuslege eller privatpraktiserende lege som er godkjent av RHF-ene

Utstedelse av H-resepter for disse legemidlene skal registreres og rapporteres i data til Norsk pasientregister(NPR).

Endring av finansieringsansvar innebærer at budsjettmidler overføres fra folketrygden til RHF-enes rammebevilgning for 2018. Legemiddelbehandling med de aktuelle legemidlene vil først få ISF-refusjon fra 2019.

Ytterligere informasjon om helseforetaksfinansierte legemidler brukt utenfor sykehus (H-reseptlegemidler) finnes her: h-reseptordningen