​Funnet fremkommer i rapporten «Aldring, mestringsbetingelser og livskvalitet» NOVA har laget på oppdrag for Helsedirektoratet. Rapportens formål er å belyse samfunnsmessige betingelser og vilkår som påvirker velvære og trivsel i eldre år, og hvordan disse foreldres i dagens eldrebefolkning.
 
– Mestringsbetingelsene ligger i skjæringspunktet mellom individets kompetanser og de krav omgivelsene stiller. De viktigste av disse kravene er økonomi, materielle levekår, bolig og nærmiljø, sosiale nettverk og relasjoner til familie og venner, uformell omsorg og frivillig arbeid. Disse betingelsene er sentrale for å forstå eldres livskvalitet. Jo mer vi vet om mestringsbetingelsene, desto bedre kan vi legge til rette for flere produktive, gode år for dagens og fremtidens eldre, sier avdelingsdirektør Ole Trygve Stigen i Helsedirektoratet.

– Disse betingelsene er ganske like for unge og eldre, men risikoen for tap av enkelte av disse stiger åpenbart med alderen. Helse som svikter, en ektefelle som dør, nære andre som blir borte. Relasjoner blir vanskeligere å erstatte. Derfor er det viktig å se mer på de arenaene det er mulig å påvirke, som tilgangen til kontakt og arenaer i nabolaget, sier Stigen.

Mindre kontroll, stabil selvaktelse

Et hovedfunn i rapporten er at eldre mennesker har en betydelig evne til å mestre motgang, prioritere nære relasjoner, og man blir mindre avhengig av andres forventinger og anerkjennelse. Selv om opplevelsen av kontroll - eller det at man føler at man mestrer tilværelsen - , synker fra 40-50-årene, er selvaktelsen - vurdering av egenverd, selvrespekt og selvtillit- temmelig stabil gjennom alderdommen. Først fra 75-årsalderen synker denne.
-Selvaktelse er viktig for mestring, sier Stigen. - Det kan se ut som om erfaring og opplevelser både langt unna og nært i tid kan bidra til at man takler motgang på en annen måte med alderen.

Sosial ulikhet

Rapporten viser at det er stor økonomisk ulikhet blant eldre, men jevnt over er både den faktiske økonomien og den selvopplevde økonomien bedre blant eldre enn blant yngre. Imidlertid er ulikhetene en tydelig utfordring.
- Det er til nå gjort for lite forskning på sosial ulikhet i eldre år. Aldringen av befolkningen gjør det aktuelt med mer forskning på sosial ulikhet blant eldre. Hvordan økonomiske ressurser skal fordeles over livet og mellom sosiale grupper er ellers et politisk spørsmål som ikke lar seg entydig besvare av forskning, men vil kreve politisk og etisk oppmerksomhet i takt med aldringen av befolkningen og den stigende knappheten i økonomien, avslutter Stigen.


Rapporten baserer seg på funn fra to undersøkelser; NORLAG, den norske studien om livsløp, aldring og generasjon (5000 personer mellom 40-85) og LOGG- The Life Course, Gender and Generation Study, (landsrepr tverrsnitt på 15000 fra 18-84 år).


For pressehenvendelser, kontakt Live Bøe Johannessen, 99002600