​Helsedirektoratet har hatt det overordnede ansvaret for innføring av nødnett i helsetjenesten, mens koordinering av opplæring av alle brukergrupper er ivaretatt av de regionale helseforetakene. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor bedt Helsedirektoratet om å undersøke resultater av innføringen i de 11 AMK- områdene som er operative.

Samhandling

Undersøkelsen viser at brukerne mener samhandlingen i helsetjenesten er styrket etter innføring av nødnett. Flere av personellet i AMK kommenterer at samhandlingen går bra med ambulansetjenesten, mens det er store variasjoner i samhandlingen med de andre gruppene i helsetjenesten. Flere rapporterte også at de foretrekker å bruke mobiltelefon pga. dårlig talekvalitet og problemer med dekning. Nødnett fungerer best i forbindelse med utrykning, mens mange bruker mobiltelefon i en-til-en-samtaler og i kontakt med sykehus og legevakt.

Samvirke

En svært stor andel (88,9 prosent) opplever en forbedring når det gjelder samvirke med de andre nødetatene. I kommentarene fremkom det forslag til forbedring, det ene er å utvikle prosedyrer for samvirke på skadested og det andre er trening på samvirke med alle nødetatene. Mellom 80 til 90 prosent av brukerne vurderer at nødnett har gitt god måloppnåelse når det gjelder informasjons- og pasientsikkerhet.

Til beste for pasienten

85,6 prosent av brukerne mener at nødnett bidrar til å knytte helsepersonell sammen slik at pasienten håndteres på beste effektive omsorgsnivå (BEON). 44 prosent er delvis enig og det antas at målsetningen om å få lege i vakt tidlig med i pasientvurderingen vil kunne bidra til å styrke riktig behandlingsnivå for pasientene.

Positivt i alle nødetatene

Parallelt med undersøkelsen i helsetjenesten har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomført brukerundersøkelser av nødnett i politietaten og brann- og redningsetaten. Resultatet viser også der at brukerne er godt fornøyd med nødnett. Et stort flertall av de spurte i DSBs undersøkelse svarer i likhet med de spurte i helsetjenesten at de kommuniserer oftere og mer effektivt med samarbeidspartnere både i og utenfor egen organisasjon enn før innføringen av nødnett. En av målsettingene med innføringen av Nødnett var nettopp å forbedre kommunikasjonen internt og på tvers av nød- og beredskapsaktører som samarbeider under hendelser.