​I psykisk helsevern for barn og unge var den tilsvarende veksten 6 prosent ved poliklinikkene og hele 28 prosent i den ambulante virksomheten. Tallene er justert for befolkningsvekst. Dette kommer frem i SAMDATA-notatet «Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet 2016»

Flere får behandling fra ambulante team eller i poliklinikkene, og det er høy kompetanse blant de ansatte. Dette er en ønsket utvikling, sier avdelingsdirektør Gitte Huus i en kommentar.

Helse Nord hadde høyere personelldekning enn de øvrige regionene i poliklinikker for barn og unge . Helse Sør-Øst hadde den høyeste dekningen i ambulante tjenester. I psykisk helsevern for voksne hadde både Helse Nord og Helse Midt-Norge høyere personelldekning enn de øvrige regionene både ved poliklinikkene og i den ambulante virksomhet. Dette ble delvis kompensert av flere avtalespesialistene i Helse Sør-Øst og i Helse Vest. Helse Nord hadde likevel fortsatt høyere personelldekning enn de øvrige regionene.

I poliklinikker for barn og unge var psykologene den største utdanningsgruppen med 39 prosent av personellet. Legene utgjorde 16 prosent, mens høyskoleutdannet personell samlet utgjorde 32 prosent. I den ambulante virksomheten var andelen leger (6 prosent) og psykologer lavere (35 prosent). Høyskolegruppene står her for 55 prosent av årsverkene.

Ved poliklinikkene for voksne utgjorde psykologer (37 prosent), sykepleiere og vernepleiere (21 prosent) og leger (18 prosent) de største utdanningsgruppene. Annet høyskoleutdannet personell (sosionomer mv.) sto for 12 prosent av årsverkene. I den ambulante virksomheten sto sykepleierne for 49 prosent av årsverkene, og øvrige høyskoleutdannede 16 prosent. Andel leger (11 prosent) og psykologer (18 prosent) var tilsvarende lavere. Det store flertall av høyskolegruppene hadde videreutdanning i psykiatri/psykisk helsearbeid.

Dette viser analysene i notatet «Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet 2016», som er en del av Helsedirektoratets prosjekt SAMDATA Spesialisthelsetjeneste 2016.