​Helsedirektoratet har innhentet og analysert tall som bl.a. viser:

 • Det er fortsatt store geografiske forskjeller i tjenestetilbudet ved DPS-ene. I mange områder dekker DPS-ene det meste av tjenestebehovet. I andre områder ligger hovedtyngden av virksomheten fortsatt på sykehusene.
 • Det er en målsetting å styrke akutt-funksjonene ved DPS-ene. I noen foretak går likevel mer enn 90 prosent av øyeblikkelig hjelp-innleggelsene til sykehus. I andre områder står DPS-ene for over 50 prosent av disse innleggelsene.
 • Det har også vært en målsetting å bygge ut alders-relaterte tjenester ved DPS-ene. Fortsatt er alderspsykiatri i all hovedsak lokalisert ved sykehusene.

  Dette er noen av funnene som presenteres i Helsedirektoratets rapport «Distriktspsykiatriske tjenester 2016», som er en del av Helsedirektoratets prosjekt SAMDATA Spesialisthelsetjeneste 2016.

- DPS-ene skal være hjørnesteinen i det psykiske helsevernet. Utbygging av et likeverdig tilbud i alle deler av landet må derfor gis høy prioritet, sier avdelingsdirektør Gitte Huus i en kommentar.

Rapporten viser også at:

 • Fra 1998 og fremover har det skjedd en forskyvning i virksomheten fra sykehus til DPS, og fra døgnbehandling til poliklinisk og ambulant virksomhet. Siden 1998 har det vært en halvering av oppholdsdøgnene i det psykiske helsevernet for voksne.
 • Fra 1998 til 2010 økte antallet utskrivninger, men de siste årene har antallet opphold gått ned. Justert for befolkningsveksten har antallet utskrivninger blitt redusert med 3 prosent fra 2008 til 2016.
 • Etter opptrappingsperiodens avslutning i 2008 har overføringen av døgnplasser og oppholdsdøgn fra sykehus til DPS langt på vei stoppet opp.
 • Den polikliniske og ambulante virksomheten fortsetter å vokse. Siden 2008 har antallet årsverk i poliklinikkene økt med 22 prosent. Veksten har vært særlig sterk i ambulant (oppsøkende) virksomhet, der årsverksinnsatsen er nær tre-doblet.
 • Sett i forhold til folketallet har antallet konsultasjoner blitt nær tredoblet (176 prosent) siden 1998. Veksten har i all hovedsak funnet sted ved DPS-ene.

  - Utbyggingen av polikliniske og ambulante tjenester er i tråd med de helsepolitiske målsettingene på feltet. En må imidlertid påse at reduksjonen i antall døgnplasser i spesialisthelsetjenesten følges opp med nødvendige polikliniske og ambulante tilbud i DPS-ene og etablering av boliger og tjenester i kommunene, sier avdelingsdirektør Gitte Huus.