​Kriminalomsorgsdirektoratet og Helsedirektoratet har på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet utarbeidet rapporten: Oppfølging av innsatte med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer.

Oppdraget ble gitt på bakgrunn av den høye forekomsten av psykiske lidelser og rusmiddelproblemer blant innsatte i fengsel.

Direktoratene ble bedt om å foreslå tiltak som kriminalomsorgen, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten kan gjennomføre for at innsatte i fengsel kan få bedre behandling og oppfølging på områder som psykiske lidelser, rusproblematikk, volds- og sedelighetsproblematikk m.v.

Et prioritert tiltak som foreslås i rapporten, er at tilbudet til innsatte fra psykiske helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling bør styrkes. Det foreslås også tiltak for å øke samarbeidet mellom etatene, og tiltak innen kriminalomsorgen som å øke aktiviseringen av innsatte og tiltak for sårbare grupper i fengsel.

Arbeidet med rapporten har vært ledet av Kriminalomsorgsdirektoratet. To bredt sammensatte faggrupper fra spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, begge med deltakelse fra kriminalomsorgen, har gitt verdifulle bidrag til rapporten. Brukerorganisasjoner har også vært involvert i arbeidet.