​Helsedirektoratet har kartlagt omfanget av vold og trusler mot helsepersonell og medpasienter, og hvordan helsetjenestens arbeidsgivere ivaretar beredskap for forebygging og håndtering av vold og trusler som del av HMS-arbeidet. Oppdraget gjaldt både den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten.

– Det har vært en moderat økning av vold og trusler i norsk arbeidsliv de siste 10 årene. Økningen i rapporterte tilfeller kan enten skyldes reell økning i antall hendelser, en økning i antall ansatte eller innbyggere som mottar helse- og omsorgstjenester, bedre rapportering eller en kombinasjon av noen eller alle faktorene, sier avdelingsdirektør Randi Moen Forfang i Helsedirektoratet.

Les rapport: Kartlegging av vold mot helsepersonell og medpasienter 

Arbeidsgivers ansvar

Kartleggingen viser at det er fokus på registrering av vold og trusler mot helsepersonell og medpasienter. Systematisk forebygging, håndtering av vold og trusler og kartlegge risiko er en del av HMS-arbeidet de fleste steder. 

– Det er arbeidsgivers ansvar å sikre at arbeidsmiljøet i virksomheten er forsvarlig. Dagens meldesystemer for alvorlige hendelser til NAV, Arbeidstilsynet og meldeordningen for uønskede pasienthendelser i spesialisthelsetjenesten er av stor betydning for oppfølging av dette på nasjonalt nivå. Arbeidstilsynet gjennomfører jevnlige kartlegginger og kampanjer rettet mot blant annet vold og trusler, og vil i 2017 og 2018 ha en satsing mot helse- og omsorgstjenester, sier Forfang.

Bedre rapportering og forebygging

Folk reagerer forskjellig på å ha vært utsatt for vold og trusler. Dette gjør at kartlegging og fortolkning av de rapporterte tilfellene kan være vanskelig. En annen utfordring med å sammenlikne forekomsten av hendelser, er ulik praksis for registrering av hendelser i virksomhetenes avvikssystemer. 

– Vi jobber med å informere bedre om hva og hvordan vi skal registrere og følge opp når det skjer vold og trusler mot helsepersonell.  De regionale helseforetakene er bedt om å utvikle tiltak for å forebygge, ivareta beredskap og øke kunnskapsgrunnlaget på området. Det skal også utvikles felles indikatorer for registrering, rapportering og oppfølging, sier Forfang.