Mer behandling i sykehusene

Kostnadene til spesialisthelsetjenestene har lenge vært stabile, men har vokst de siste tre årene. Aktiviteten i sykehusene har også økt. Dette kommer frem i Helsedirektoratets analyser av spesialisthelsetjenesten SAMDATA,  hvor de viktigste resultatene er oppsummert i "Hovedresultater for spesialisthelsetjenesten 2012-2016".

Helsedirektoratets analyse viser at det innen somatisk virksomhet er særlig poliklinisk virksomhet som har økt, med 14 prosent fra 2012 til 2016. Økningen kommer delvis ved at flere pasienter får poliklinisk behandling, og ved at hver pasient får flere konsultasjoner.

- Sykehusene gir stadig mer behandling og flere pasienter får polikliniske konsultasjoner. Samtidig ser vi store variasjoner både geografisk og mellom ulike tjenesteområder i spesialisthelsetjenesten. For å være trygge på at pasientene har lik tilgang til helsetjenester i hele landet, må vi se nærmere på hvorfor det er så store forskjeller i helseregionenes aktivitetsnivå, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Variasjonene i aktivitet gjelder både omfanget av tjenester, behandlingspraksis, ventetider og ressursutnyttelse. Forskjellene er særlig tydelige innen rehabilitering og psykisk helsevern.

Kvalitet: Store variasjoner mellom helseregioner og sykehus

Helsedirektoratets sammenligning av kvaliteten på helsetilbudet i landet (Nasjonale kvalitetsindikatorer) viser også at det er store variasjoner mellom de regionale helseforetakene og mellom sykehusene.

- Vi som jobber i helsetjenestene må interessere oss for forskjellene. Vi må finne ut hvorfor det er sånn og lære av de beste, slik at befolkningen kan være trygge på at de har tilgang til gode helsetjenester uavhengig av hvor de bor i landet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Pakkeforløp for kreft ble innført fra 2015. Målet er at minst 70 prosent av kreftpasientene skal inn i et pakkeforløp, og at 70 prosent av disse pasientene skal gjennomføre forløpet innen en gitt standard forløpstid. Målet er nådd når for alle krefttyper samlet, men samtidig er det store forskjeller mellom helseforetakene og mellom de ulike kreftformene. Dette går fram av de siste tallene fra nasjonale kvalitetsindikatorer på kreftområdet som ble publisert i slutten av august.

- Hjerte- og karsykdommer og kreft er de to største dødsårsakene i Norge i dag. Hvis vi kan lære av de som har best resultater på disse områdene kan det bidra til lengre levealder og flere gode leveår for mange pasienter, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Pasientskader

I 2016 oppsto det en pasientskade under 13,9 prosent av pasientoppholdene i Norge, mot 13,7 prosent året før. Ved hjelp av metoden Global Trigger Tool (GTT) undersøkes et tilfeldig utvalg somatiske sykehusopphold i Norge. Disse journalundersøkelsene baseres på en viss grad av skjønn, man kan få et inntrykk av utviklingen på et nasjonalt nivå, men ikke sammenligne sykehus med hverandre. Les mer om dette i Helsedirektoratets rapport Pasientskader i Norge 2016 og i nyhetssaken fra pasientsikkerhetsprogrammet Trenger kraftinnsats mot pasientskader

- Også journalgjennomgangene om pasientskader viser at det er for store forskjeller mellom sykehusene. Vi må se nærmere på hva disse forskjellene skyldes, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.