Flere årsverk og økt produktivitet i poliklinikkene har gitt aktivitetsvekst fra 2012 til 2016. Veksten betyr både flere konsultasjoner til hver pasient og at flere får behandling.
Kostnad per poliklinisk konsultasjon er redusert i perioden. Men fordi hver pasient får mer behandling har likevel kostnaden per polikliniske pasient økt. Dette gjelder både tjenester for voksne og for barn og unge.

Økt produktivitet og redusert døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne

Samtidig som aktiviteten og behandlingsintensiteten i de poliklinikkene har økt, viser utviklingen mindre bruk av døgnbehandling. Dette bildet er spesielt tydelig i psykiske helsetjenester for voksne der antall døgnplasser er redusert med 11 prosent fra 2012 til 2016 og pasienter er overført fra døgnbaserte til polikliniske behandlingstilbud. Gjennomsnittlig døgnkostnad har økt med 7 prosent i psykisk helsevern voksne og beregnes til 12 300 kroner for 2016.
Omlegging av tjenestene har frigjort ressurser som er benyttet til å øke ressursinnsatsen og aktiviteten i poliklinikkene. I psykisk helsevern for voksne har dette igjen gitt aktivitetsvekst i behandlede pasienter uten at de totale kostnadene har økt.

Økt produktivitet ved poliklinisk rusbehandling

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling, som har hatt betydelig kostnadsvekst i perioden som studeres, økte ressursinnsatsen både i døgnavdelingene og i poliklinikkene. Kostnadsveksten tilsvarer 1 prosent per pasient. Også TSB har produktivitetsforbedring ved poliklinikkene og økt kostnadsnivå i døgnavdelingene.


Dette viser analysene i notatet «Produktivitet, aktivitet og ressursinnsats i psykisk helsevern og TSB», som er en del av Helsedirektoratets prosjekt SAMDATA Spesialisthelsetjeneste 2016.