Utvidet akuttilbud i kommunene

Pasienter med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer er nå omfattet av det kommunale døgntilbudet om øyeblikkelig hjelp  (ØDH). Fra 2017 har kommunene fått ansvar for å tilby hjelp når dette er nødvendig og forsvarlig. Det er et viktig politisk mål i Norge at mer av helsetjenestene skal foregå i kommunene – nært til der folk bor.

- Kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp kan bidra til at pasienter får et godt tilbud i nærområdet. Vi ser at dette tilbudet i hovedsak brukes slik det er ment, og at det kan avlaste sykehusene for øyeblikkelig hjelp-innleggelser, sier Per Magne Mikaelsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Omfatter alle pasient- og brukergrupper

Det kommunale døgntilbudet for øyeblikkelig hjelp gjelder pasienter med avklart diagnose som for eksempel får en forverring eller har behov for medikamentjusteringer. I tillegg kommer stabile pasienter med uavklart diagnose som ikke oppfattes som alvorlig syk, men som trenger observasjon eller allmennmedisinsk utredning. Fra 2017 omfatter kommunens ansvar alle pasient- og brukergrupper. Det vil si personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.

Utvidelsen av tilbudet har gitt bedre utnyttelse av ressursene i det kommunale døgntilbudet for øyeblikkelig hjelp. Kapasitetsutnyttelsen har økt jevnlig siden tilbudet ble opprettet. Den økte to prosentpoeng siste år.

Gir færre øyeblikkelig hjelp-innleggelser på sykehus

Bruken av øyeblikkelig hjelp-tilbudet varierer mye mellom kommunene. For de kommunene som bruker dette mest og har dette lokalisert i egen kommune, finner vi at omfanget av slike innleggelser på sykehus for eldre over 80 år er betydelig lavere enn i de kommunene som bruker tilbudet lite. (345 mot 419 øyeblikkelig hjelp-innleggelser per 1000 eldre innbygger)

Totalt ble det rapportert 37 185 innleggelser og 104 133 estimerte liggedøgn i det kommunale døgntilbudet for øyeblikkelig hjelp i 2017.

Helsedirektoratet har mottatt informasjon fra 410 kommuner om status for det kommunale døgntilbudet for øyeblikkelig hjelp. Mer informasjon om dette finner du i analysenotatet fra Helsedirektoratet (se under). Notatet er del av Samdata kommune, Helsedirektoratets serie av analyser av helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner.

Datagrunnlaget

Se analysenotatet Status for kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp 2017 (pdf-fil)

Se oversikt over datagrunnlaget for perioden 2013-2017: Oversikten viser tall på kommunenivå (Excel-fil).