Denne bekymringen kommer fram i rapporten Omsorg 2020, som Helsedirektoratet og Husbanken har utarbeidet for Helse- og omsorgsdepartementet. Forskningen som rapporten bygger på, viser at befolkningsutviklingen vil være svært ulik i kommunene fram mot år 2040. Små kommuner i innlandet og Nord-Norge vil møte betydelig større utfordringer enn de større tilflyttingskommunene. Behovet for planlegging, fornyelse og innovasjon vil derfor være ekstra stor i disse kommunene. 

- I de små kommunene i innlandet og Nord-Norge er det mer krevende å rekruttere nok folk til å jobbe i eldreomsorgen. Samtidig ser vi også at disse små kommunene i mindre grad enn andre søker på tilskuddsordninger som fremmer innovasjon og nye teknologiske løsninger. Dette gjør at utfordringen kan bli størst der de er minst forberedt på å møte dem, sier Guldvog. 

Kommunene har de siste årene fått flere store oppgaver innen helse og omsorg, så det er enda viktigere enn før at de finner gode løsninger sammen med andre kommuner som sikrer innbyggerne gode tilbud.

Utfordringer i innlandet og nord

I de minste kommunene utgjør i dag eldre over 67 år i underkant av 20% av befolkningen. I de største byene er andelen omlag 12%. Framskrivingene viser at det vil være en svak vekst i andelen eldre i de store byene fram mot 2040, mens små kommuner i innlandet og Nord-Norge vil få en langt større økning.

Riktig kompetanse og velferdsteknologi

I rapporten Omsorg 2020 foreslår Helsedirektoratet flere tiltak for å sikre god eldreomsorg i framtida. Det handler om å bygge nok omsorgsboliger og institusjonsplasser, få til bedre samhandling mellom yrkesgruppene som jobber med omsorg, ta i bruk velferdsteknologi og sikre riktig kompetanse hos helsepersonell. Alt dette krever en innsats i kommuner over hele landet, men de små kommunene i nord og i innlandet har større utfordringer enn de andre.

I tillegg til at andelen eldre blir høy, har mange eldre på disse stedene lavere utdanning og lavere inntekt enn resten av landet. Denne gruppa vil i mindre grad enn eldre med høy inntekt og høyere utdanning kunne sikre seg selv en god alderdom.

- Jeg er bekymret for at vi vil få store variasjoner i eldres velferd i framtida som skyldes både geografi og sosial ulikhet. Skal vi sikre god og likeverdig eldreomsorg for alle kan det være nødvendig med målrettet innsats overfor de kommunene som får de største utfordringene, sier Guldvog.