NATO-øvelsen Trident Juncture er den største militærøvelsen på norsk jord på mange år. 40 000 soldater skal øve, og mange vil merke øvelsen der de bor. I samarbeid med Forsvaret har Helsetjenesten satt inn en rekke tiltak for at dette skal merkes så lite som mulig

Sammen med Forsvaret har vi planlagt dette i lang tid og det er gjort en rekke tiltak for å hindre at helsetjenestene blir påvirket av NATO-øvelsen. Målet er at befolkningen skal få helsetjenester som vanlig og at vi i tillegg skal ha beredskap for å gi behandling på sykehus til skadde soldater hvis det blir nødvendig, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Rydder vei

De største utfordringene for helsetjenesten vil antakelig bli at militærkolonner og ulykker blokkerer veier slik at ambulanser ikke kommer fram og at det er droner, fly og helikoptre i luftrommet der ambulansehelikoptrene skal fly.

For å bidra til at ambulanser og luftambulanser kommer fram, og at vi kan samarbeide godt ved reelle hendelser, er det gjort flere tilpasninger:

  • Det er plassert ut to ekstra helikoptre fra Forsvaret. Ett på Røros og ett på Rena. Helikoptrene er utstyrt for ambulanseflyging og kan brukes til å frakte sivile eller militære pasienter ved behov.
  • Det er laget en prosedyre for å rydde luftkorridor for ambulansehelikopter.
  • Forsvaret vil oppdatere 113-sentralene forløpende med informasjon om forflytning av tropper og materiell.
  • Forsvaret vil ha folk til stede på 113-sentralene i Innlandet og Trøndelag som vil fungere som bindeledd mellom Forsvaret og den sivile helsetjenesten.
  • Det er satt av en plass til en representant for den sivile helsetjenesten i sikkerhetsorganisasjonen for NATO-øvelsen. Denne plassen vil bli bemannet ved behov.

Øvelsen vil merkes

Mange soldater og kjøretøyer vil bli transportert langs veier og jernbaner. I tillegg kommer fly, helikoptre og droner. Mange vil både se og høre at det foregår noe. I planleggingen er det lagt vekt på at øvelsen skal påvirke helsetjenestene til befolkningen minst mulig.

Forberedt på reelle hendelser

Norsk helsetjeneste er trent til å håndtere store ulykker. Skulle det skje en ulykke i forbindelse med øvelsen, er vi forberedt på å håndtere det sammen med Forsvaret og andre nødetater.

Virkelige hendelser vil bli prioritert framfor øvelsen og om nødvendig vil øvelsen bli stanset for å håndtere en reell situasjon.

Pasienter skal møte som avtalt

Alle som har avtale om konsultasjon eller har fått innkalling til fastlege eller sykehus, skal møte som avtalt. Alle skal også få den akutte helsehjelpen de har behov for, enten det er behandling hos fastlege, legevakt og på sykehus.