​I rapporten Utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer for kommunal døgnrehabilitering har Helsedirektoratet kartlagt mulige tiltak for å få bedre kunnskap om hvordan rehabilitering påvirker pasientenes funksjonsevne.

Det kan man få blant annet gjennom metodikk som brukes i Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS). IPLOS inngår i Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR), et nasjonalt register som Helsedirektoratet drifter og forvalter.

Ulik registreringspraksis

Rapporten viser at dagens registerdata ikke gir mulighet til å måle pasientenes funksjonsforbedring i løpet av et rehabiliteringsopphold. De færreste kommuner registrer slike data i IPLOS-registeret, og de kommuner som gjør det følger ulik praksis.

I rapporten anbefaler Helsedirektoratet at det arbeides videre med dette gjennom å utvikle indikatorer for datakvalitet på funksjonskartlegging, og at det utarbeides informasjon til kommunene om nytten av god registreringspraksis.

Videre utvikling av registrering og rapportering av omsorgsdata i KPR kan gi ny kunnskap om effekten av rehabilitering, og det kan gi grunnlag for sammenligning av kommuners praksis.

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator: Tjenestetilbudet for habilitering og rehabilitering i kommunene