SAMDATA: Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for barn og unge

I samme periode har andelen pasienter i behandling holdt seg stabil på 5,1 prosent av barne- og ungdomsbefolkningen i Norge. Den kraftige veksten i andelen pasienter i kontakt med det psykiske helsevernet under Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008), har flatet ut de senere årene.

En større andel av guttene (7,5 prosent) enn jentene (5 prosent) i alderen 10-14 år var i kontakt med det psykiske helsevernet i 2016. For aldersgruppen 15-19 år var det flere jenter (12 prosent) enn gutter (7 prosent) som fikk behandling.

Pasienter med nevrotiske lidelser (36 prosent) utgjorde den klart største gruppen blant jenter, mens hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD) var den diagnosen som forekom hyppigst blant gutter (37 prosent) i 2016.

Ungdom hadde i hele perioden 2012 til 2016 flere konsultasjoner enn yngre barn. Det var også størst vekst i antall konsultasjoner blant ungdom i perioden.

Analysene presenteres i notatet Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for barn og unge,  som er en del av Helsedirektoratets prosjekt SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2016.