​Fagområdet øyesykdommer har størst aktivitet

Øyesykdommer sto alene for nesten 20 prosent av den totale aktiviteten hos avtalespesialister innen somatiske fagområder. Andre store fagområder er øre-nese-hals-sykdommer, hud og veneriske sykdommer, indremedisin, fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Regionale forskjeller i bruken av polikliniske tjenester

Antall polikliniske kontakter økte både innen somatikk og psykisk helsevern når man ser avtalespesialistene og de offentlige poliklinikkene under ett. Andel pasienter som blir behandlet hos avtalespesialister i forhold til offentlig poliklinikk varierer mellom regionene. Befolkningen i Helse Sør-Øst brukte avtalespesialister i større grad enn de andre regionene. Forbruket var lavest i Helse Nord innen somatiske fagområder og lavest i Helse Midt-Norge innen psykisk helsevern.

Variasjoner i antall kontakter i behandlingen

Innen somatikk var det i gjennomsnitt 1,7 kontakter per pasient, noe som har vært stabilt for perioden 2007 – 2016. Fagområdet anestesiologi hadde flest kontakter (6,5) per pasient. Innen psykisk helsevern var det i gjennomsnitt 12,7 kontakter per pasient.

Kompletthet i rapportert aktivitetsdata

Alle tallene er basert på faktisk innrapporterte data fra avtalespesialistene. Fra og med 2016 estimeres ikke tall for manglende eller ikke-komplett rapportering. 96 prosent av alle avtalespesialister innen somatiske fagområder og 98 prosent innen psykisk helsevern har rapportert aktivitetsdata til Norsk pasientregister.

 

Årsrapporter for avtalespesialister