Sammenlignet med 2014 er dette en liten nedgang innen både psykisk helsevern og somatikk. Avtalespesialister er private behandlere med godkjent spesialistutdannelse som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak.

Fagområdet øyesykdommer har størst aktivitet

Som tidligere år har fagområdet øyesykdommer størst aktivitet. Sammenlignet med offentlig poliklinikk stod avtalespesialistene innen øyesykdommer for nesten to tredjedeler av aktiviteten nasjonalt. Andre store fagområder er øre-nese-hals-sykdommer, hud og veneriske sykdommer, indremedisin, fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Regionale forskjeller i bruken av polikliniske tjenester

Antall polikliniske kontakter økte både innen somatikk og psykisk helsevern når man ser avtalespesialistene og de offentlige poliklinikkene under ett. Andel pasienter som blir behandlet hos avtalespesialister i forhold til offentlig poliklinikk varierer mellom regionene. Befolkningen i Helse Sør-Øst brukte avtalespesialister i større grad enn de andre regionene. Forbruket var lavest i Helse Nord.

Variasjoner i antall kontakter i behandlingen

Innen somatikk var det i gjennomsnitt 1,7 kontakter per pasient, noe som har vært stabilt for perioden 2007 – 2015. Fagområdene barnesykdommer, anestesiologi, hud og veneriske sykdommer hadde flest kontakter per pasient. Innen psykisk helsevern var det i gjennomsnitt 12,6 kontakter per pasient.

Kompletthet i rapportert aktivitetsdata

Somatikk

  • Omtrent 94 prosent av alle rapporteringspliktige har rapportert aktivitet
  • 93 prosent av rapporterte spesialistkontakter har gyldig fødselsnummer

Psykisk helsevern

  • Omtrent 98 prosent  av alle rapporteringspliktige har rapportert aktivitet
  • 99 prosent av rapporterte spesialistkontakter har gyldig fødselsnummer

Last ned rapport, aktivitetsdata for avtalespesialister