Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltbrukere kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene. Tilskuddet forvaltes av Helsedirektoratet og er bevilget over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjettkapittel 575, post 60.

Utbetalingen er basert på kommunenes innrapportering av påløpte, direkte lønnsutgifter i 2015. Det var 406 av totalt 428 kommuner som hadde tjenestemottakere som kom inn under ordningen i 2015.

Totalt er det utbetalt drøyt 8,6 mrd. kroner, basert på direkte lønnsutgifter knyttet til i alt 7 781 tjenestemottakere.

Relaterte dokumenter