På oppdrag fra Helsedirektoratet har Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) gjort en kvalitativ undersøkelse av hvordan kommunale helse- og omsorgstjenester arbeider med vold i nære relasjoner.

Kommunale helse- og omsorgstjenesters arbeid med vold i nære relasjoner: En kvalitativ intervjuundersøkelse (NKVTS)

Formålet med undersøkelsen har vært å få økt kunnskap om hva slags erfaringer ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester har gjort seg når det gjelder arbeid med vold i nære relasjoner.

Undersøkelsen ble gjennomført som en avgrenset kvalitativ kartlegging blant jordmødre på helsestasjon, helsesøstre i skolehelsetjenesten, fastleger, og ansatte i hjemmesykepleien (15 intervjuer totalt).

I første omgang kan det å få fortalt noen om volden være det viktigste for pasienten. Neste steg er at helsepersonell i samråd med pasienten finner ut hvordan man skal gå videre, for eksempel bestemme hvilke instanser som skal kontaktes.