Grunnet stor etterspørsel er det lang ventetid på å få utlevert data fra Norsk pasientregister.

Har du et prosjektet med tidsfrist? Ta gjerne kontakt på epost: helseregistre@helsedir.no dersom du ønsker en vurdering av mulighetene for å motta data tidsnok.

Norsk pasientregister publiserer tall jevnlig. Se om tallene du etterspør allerede er publisert.

Hvilke data kan utleveres?

Norsk pasientregister inneholder et utvalg av informasjonen som er registrert i spesialisthelsetjenesten. Se innhold og kvalitet for type opplysninger, variabler og datasett.

Statistikk

Statistikk er aggregerte anonyme opplysninger. Et eksempel kan være antall innleggelser i spesialisthelsetjenesten per år.

Vilkår for utlevering:

 • Statistikk utleveres bare til formål som er innenfor formålet til NPR
 • Bare data som er relevante og nødvendige for prosjektet kan utleveres

Anonyme opplysninger 

Anonyme opplysninger kan ikke knyttes mot enkeltpersoner. Et anonymt datasett kan ikke inneholde fødselsnummer eller så mange opplysninger at enkeltpersoner kan gjenkjennes.

Vilkår for utlevering:

 • Anonyme opplysninger utleveres bare til formål som er innenfor formålet til NPR
 • Bare data som er relevante og nødvendige for prosjektet kan utleveres

Dersom et anonymt datasett ikke dekker prosjektets behov, kan det søkes om personidentifiserbare opplysninger.

Avidentifiserte opplysninger

Avidentifiserte opplysninger er anonyme opplysninger hvor det foreligger en koblingsnøkkel. Dette gjør det mulig å koble slike opplysninger med andre kilder.

Etter kobling med andre kilder skal opplysningene i det sammenstilte datasettet fortsatt være anonyme.

Vilkår for utlevering:

 • Avidentifiserte opplysninger utleveres bare til formål som er innenfor formålet til NPR
 • Bare data som er relevante og nødvendige for prosjektet kan utleveres

Dersom et avidentifisert datasett ikke dekker prosjektets behov, kan det søkes om personidentifiserbare opplysninger.

Det har vært ulik begrepsforståelse knyttet til avidentifiserte opplysninger. Begrepet er derfor tatt ut av helseregisterloven som trådte i kraft 1.1.2015. Forskriftene til de sentrale helseregistrene er ikke oppdatert og NPR-forskriften inneholder fortsatt begrepet avidentifisert. Det betyr at det inntil videre er mulig å søke om å få utlevert avidentifiserte opplysninger fra NPR.​​

Personidentifiserbare opplysninger

Personidentifiserbare opplysninger kan knyttes til enkeltpersoner, enten direkte eller indirekte. Direkte personidentifiserbare opplysninger er for eksempel fødselsnummer. I noen prosjekter er det behov for fødselsnummer fra NPR. Dette kan for eksempel gjelde ved journalgjennomgang.

Indirekte personidentifiserbare opplysninger er opplysninger der navn, fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn er fjernet men hvor opplysningene likevel kan knyttes til enkeltpersoner.

Vilkår for utlevering:

NPR kan bare utlevere personidentifiserbare opplysninger dersom:

 • Det ikke strider mot registerets formål
 • Det er ubetenkelig ut fra etiske hensyn
 • Mottakeren kan godtgjøre at behandlingen oppfyller vilkårene i personvernforordningen artikkel 6 og 9

Bare opplysninger som er relevante og nødvendige for prosjektet kan tilgjengeliggjøres.

 

Dokumenter som må legges ved søknad om utlevering til medisinsk og helsefaglig forskning:

 • Forskningsprotokoll
 • Søknader som er sendt til Regional Etisk Komité (REK)
 • Etisk vurdering (eller tidligere forhåndsgodkjenning) mottatt fra Regional Etisk Komité (REK)
 • Dispensasjon fra taushetsplikten mottatt fra Regional Etisk Komité(REK) jf helseforskningsloven § 35
 • Behandlingsgrunnlag som godtgjør at vilkårene i personvernforordningen art 6 (a-f) og art 9 (a-j) er oppfylt, og på hvilken måte vilkårene er oppfylt (ta eventuelt kontakt med eget personvernombud eller dataansvarlig for prosjektet)
 • For samtykkebaserte prosjekter skal informasjonsskriv og mal for samtykkeskjema vedlegges

 

Dokumenter som må legges ved søknad om utlevering til andre formål: 

 • Forskningsprotokoll
 • Søknader som er sendt til Regional Etisk Komité (REK) eller Helsedirektoratet
 • Dispensasjon fra taushetsplikten mottatt fra Regional Etisk Komité(REK) jf helsepersonelloven § 29 evt fra Helsedirektoratet jf helsepersonelloven § 29b
 • Behandlingsgrunnlag som godtgjør at vilkårene i personvernforordningen art 6 (a-f) og art 9 (a-j) er oppfylt, og på hvilken måte vilkårene er oppfylt(ta eventuelt kontakt med eget personvernombud eller dataansvarlig for prosjektet)
 • For samtykkebaserte prosjekter skal informasjonsskriv og mal for samtykkeskjema vedlegges
 • Eventuelle tidligere søknader om konsesjon som er sendt til Datatilsynet
 • Eventuelle tidligere konsesjoner som er mottatt fra Datatilsynet

Sende inn søknad

 • Alle nødvendige vedlegg skal sendes inn sammen med søknaden. Er søknaden mangelfull vil søknadsbehandlingen ta lenger tid. 
 • Forskningsprotokoll skal vedlegges med opplysninger om forskningsansvarlig og prosjektleder, jf. helseforskningsloven § 6.
 • Søker skal alltid begrunne hvorfor det er nødvendig med personidentifiserbare opplysninger.
  Søknadsskjema (altinn.no)

Kobling med andre registre

Opplysninger fra NPR kan kobles med opplysninger fra andre kilder. Koblingsnøkkel mellom løpenummer og fødselsnummer oppbevares hos NPR.

Distribuert kobling (foretrukket metode)

Registrene utveksler utvalg med løpenummer. Registrene kobler data til mottatt løpenummer og leverer til forsker. Forsker kobler selv data fra flere registre ved bruk av felles løpenummer i filene.

Figur distribuert kobling.JPG 

Sentralisert kobling

Alle data samles på ett sted og blir koblet hos ett av de involverte registrene.

 A. Kobling uten at det benyttes et utvalgsregister

Figur sentralisert kobling a.JPG 

B. Kobling der det benyttes et register til å definere utvalget

 Figur sentralisert kobling b.JPG

C. Kobling med et pseudonymt register

Figur sentralisert kobling c.JPG 

*Preprosessert fil: Filen er kryptert med krypteringsnøkkel som kun pseudonymforvalter har tilgang på. Programvare for å preprosessere filen fås av pseudonymt register på forespørsel.

Kumulativ kobling

Data sendes fra register til register helt til alle registre har koblet på data. Når siste register har koblet til sine data er koblingen ferdig og kan leveres til forsker

Figur kumulativ kobling.JPG 

 Hybrid

En blanding av de andre metodene

Forsendelse av data

 • Søker du om personidentifiserbare data og skal sende fødselsnummer til NPR, så skal fødselsnummer ikke legges ved søknaden. Du vil motta rutine for dette.
 • Ved utlevering av fødselsnummer vil du motta to separate forsendelser, en med fødselsnummer og en med helseopplysninger.
 • Utleveringer fra NPR følger krav til informasjonssikkerhet, jf NPR-forskriften § 4-2.
 • NPR utleverer data i det filformatet som er oppgitt i søknaden. 

Taushetsplikt

 • Opplysningene i NPR er underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også for den som har søkt om og fått utlevert personidentifiserbare opplysninger fra NPR, jf. helseregisterloven § 17 og helsepersonelloven § 21 flg.
 • Før utlevering av data fra NPR må søker signere en skriftlig kontrakt som omfatter taushetsplikt, forsvarlig behandling og sletting av opplysningene.
 • Søker du om personidentifiserbare opplysninger (direkte eller indirekte) skal du innhente samtykke fra de registrerte eller søke om dispensasjon fra taushetsplikt hos en Regional Etisk Komité (REK).
 • Unntak fra taushetsplikten kan gjøres, jf. helsepersonelloven kapittel 5.
 • Ved eventuelt brudd på taushetsplikt kan det bli gitt sanksjoner som følger av NPR-forskriften § 7-2.

Pris og leveringsfrister

Pris

 • Pris per time NOK 1100,- eks. mva.
 • Helsedirektoratet fakturerer medgått tid til saksbehandling, minimum to timer.

Leveringsfrister

 • Statistikk og anonyme opplysninger - 30 dager
 • Avidentifiserte opplysninger - 60 dager
 • Personidentifiserbare opplysninger - 60 dager

Behandlingstiden starter når komplett søknad er mottatt.

Saksbehandlingstiden er i gjennomsnitt 6 måneder. Dette skyldes stor etterspørsel etter opplysninger fra NPR.

 

 

Sist faglig oppdatert: 30. mars 2017