Norsk pasientregister (NPR) inneholder personidentifiserbare opplysninger om alle pasienter som venter på eller har fått behandling i spesialist­helsetjenesten. Opplysningene skal finne bred anvendelse innenfor NPRs formål. Vi tar vårt ansvar med å sikre personvern og god informasjonssikkerhet alvorlig.

Sikkerhetstiltak

  • Omfattende tekniske og organisatoriske løsninger er etablert for å hindre at helseopplysninger misbrukes eller kommer på avveie.
  • Internt har kun medarbeidere i avdeling norsk pasientregister tilgang til helseopplysningene og kun i den grad det er nødvendig for vedkommendes arbeid.
  • Fødselsnummer oppbevares kryptert.
  • Innsynsbegjæringer og utleveringer av personidentifiserbare helseopplysninger krever tilgang til ukrypterte fødselsnummer. Kun et fåtall spesielt autoriserte ansatte kan behandle slike forespørsler.
  • Utlevering av personidentifiserbare helseopplysninger fra NPR kan bare skje når nødvendige tillatelser fra Datatilsynet, Regional Etisk Komite og øvrige myndigheter foreligger. Se retningslinjer for utleveringer av data.
  • Datatilsynet fører forsterket tilsyn med NPR.

Som pasient har du rett til å se hva som er registrert om deg i Norsk pasientregister. Se innsyn i egne data for mer informasjon.

 

Sist faglig oppdatert: 7. september 2016