Type opplysninger

Når det er relevant og nødvendig for å fremme registerets formål, skal følgende opplysninger registreres i Norsk pasientregister. Se mer om formål og bruk av registeret.

​Personopplysninger

 • fødselsnummer eller annet entydig identifikasjonsnummer
 • bostedskommune​

​Administrative opplysninger

 

 • ​henvisning
 • behandlende institusjon
 • konsultasjon og/eller innleggelse
 • pasientrettigheter
 • dødstidspunkt
 • samtykkeadministrative opplysninger for sykdoms- og kvalitetsregistre

​Medisinske opplysninger

 

 • ​fagområde
 • diagnose/diagnosekoder
 • behandling/prosedyrekoder
 • tidspunkt for oppstart og avslutning av behandling
 • takst
 • opplysninger om bruk av tvang
  rusbruk

​Sosiale opplysninger

 

 • ​boligforhold
 • omsorgssituasjon

​​Opplysninger om ulykker og skader

 

 • kontaktårsak/skademekanisme/alvorlighetsgrad
 • aktivitet på skadetidspunkt
 • skadested, skadetidspunkt
 • arbeidsgivers bransje

Personidentifiserbare opplysninger

Figurene viser når innrapportering av fødselsnummer startet for de ulike datasettene i NPR.

PNG - Aktivitetsdata i NPR.png 

PNG - Ventelistedata i NPR.png 

Datasett

Datasettene i NPR er organisert etter sektor og år.

Somatikk

NPR sitt datagrunnlag for nasjonal statistikk inkluderer både aktivitet som er ISF-finansiert og aktivitet med annen finansiering. For eksempel aktivitet ved statlige spesialsykehus, aktivitet finansiert av ordningen «Raskere tilbake» og aktivitet for pasienter med bostedsadresse utenfor Norge eller ugyldig/ukjent bostedsadresse. Se regelverk for innsatsstyrt finansiering (ISF) og DRG-systemet.

Datagrunnlag avviker noe fra datagrunnlaget for innsatsstyrt finansiering (ISF) og datagrunnlaget til Statistisk sentralbyrå (SSB).

 • Datagrunnlaget for ISF omfatter kun aktivitet (innleggelser og konsultasjoner) registrert som er finansiert gjennom ISF.
 • SSB ekskluderer aktivitet ved fødestuer og institusjoner som ikke er definert som sykehus i Virksomhets- og foretaksregisteret fra sitt datagrunnlag. Denne aktiviteten er inkludert i NPR sitt datagrunnlag.

Psykisk helsevern for voksne

informasjon kommer

Psykisk helsevern for barn og unge

informasjon kommer

Rehabiliteringsinstitusjoner

Datagrunnlaget for private rehabiliteringsinstitusjoner inneholder informasjon om opptrening av funksjonssvikt etter blant annet sykdom og skader i muskel/skjelett- og nervesystem. Rehabiliteringsinstitusjonene er finansiert gjennom avtale med et regionalt helseforetak. RHF’ene kjøper et gitt antall plasser innenfor alle diagnosegrupper (ytelser). Det er disse oppholdene som rapporteres til NPR. Opphold gjennom NAV, selvbetalende opphold og forsikringsfinansierte opphold er ikke inkludert.


Fra 2006–2013 var det en egen record for private rehabiliteringsinstitusjoner. Fra 2014–d.d. rapporteres det på NPR-melding i tråd med det som rapporteres for somatikk forøvrig.

Avtalespesialister somatikk

Datagrunnlag for nasjonal statistikk inkluderer poliklinisk aktivitet for pasienter med bostedsadresse i og utenfor Norge samt ugyldig/ukjent bostedsadresse.
Somatiske avtalespesialister mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak.

Se registreringsveiledere for mer informasjon.

Avtalespesialister psykisk helsevern

Datagrunnlag for nasjonal statistikk inkluderer poliklinisk aktivitet for pasienter med bostedsadresse i og utenfor Norge samt ugyldig/ukjent bostedsadresse.
Avtalespesialister innen psykologi og psykiatri mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak.

Se registreringsveiledere for mer informasjon.

Personskadedata

Informasjon om ulykker og skader behandlet ved akuttmottak ved somatiske sykehus, legevakter knyttet til sykehus og enkelte kommunale legevakter. Informasjonen som rapporteres tilsvarer felles minimum datasett (FMDS) i  WHO/CDC-guidelines.

Det skal rapporteres FMDS for alle skadetilfeller som behandles i sykehus og ved de kommunale legevaktene i Oslo, Bergen og Trondheim.

Se registreringsveiledere for mer informasjon.

 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB)

 informasjon kommer

Situasjon ved behandlingsstart (TSB) 

 informasjon kommer

Sykestuene i Finnmark

Helsedirektoratet publiserer data fra prehospitale tjenester med bakgrunn i innrapportert data fra alle landets AMK- sentraler. I henhold til forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus skal AMK-sentralene håndtere henvendelser om akuttmedisinsk bistand på medisinsk nødnummer 1-1-3 og andre dedikerte kommunikasjonslinjer. Etter en henvendelsen skal AMK-sentralene foreta nødvendige prioriteringer, iverksette nødvendige tiltak for å kunne løse oppdragene på en forsvarlig måte og gi medisinsk faglige råd og veiledning. Innrapporterte data omfatter også andre tjenester fra AMK, som koordinering av ambulanseoppdrag (bestilte oppdrag) og formidling av øyeblikkelig hjelp-innleggelser.

 • Alle landets AMK-sentraler skal rapportere aktivitet til NPR.
 • Henvendelser til AMK-sentralene; tidspunkt, sambandsvei, innringer
 • Hendelser med hastegrad og iverksatte tiltak
 • Responstider; AMK-reaksjonstid og prehospital responstid
 • Hendelses- og leveringssted
 • Pasient; kjønn og bostedsopplysninger

Se registreringsveileder for informasjon om rapporteringskriterier

 informasjon kommer

 

Variabelliste

Variabelliste (XLS)

Klinisk relevant tilbakemelding

Tertialvis statistikk for klinikksjefer, overleger, klinikere og analytikere i spesialisthelsetjenesten. Formålet med løsningen er forbedring av datakvalitet og kvalitetssikring av spesialisthelsetjenester. Statistikken viser innsendte «rådata» og ikke nasjonale tall. Se brukerveiledning for detaljer og les mer om prosjektet på ehelse.no.

 Klinisk relevant tilbakemelding

Sist faglig oppdatert: 3. april 2017

skriv ut del på facebook del på twitter