​Fastlegenes tilgjengelighet for øyeblikkelig hjelp til egne listeinnbyggere vil variere. Kommunen må i tillegg ha et øyeblikkelig hjelp-tilbud til turister og andre som oppholder seg i kommunen og som ikke er med i fastlegeordningen eller som har fastlege i annen kommune.

Begrepet «organisert øyeblikkelig hjelp-tjeneste» og plikt til å være tilgjengelig i nødnettet /helseradionettet viser til kommunens legevaktordning og ikke til fastlegeordningen generelt.

Det som får betydning for kravet om tilgjengelighet i nødnettet er om fastleger som yter øyeblikkelig helsehjelp til egne listeinnbyggere er en del av kommunens organiserte øyeblikkelig hjelp-tjeneste.

Kravet om fastlegers tilgjengelighet i nødnettet er i forskriften knyttet til deltagelse i kommunens organiserte øyeblikkelig hjelp-tjeneste. Samtidig er fastlegens ansvar for øyeblikkelig hjelp-tjenester til egne listeinnbyggere i følge fastlegeforskriftens merknader å anse som en del av fastlegens listeansvar.

  • I kommuner som har organisert sin øyeblikkelig hjelp-tjeneste uten fastleger i vaktberedskap i kontortiden, vil fastlegene verken ha plikt eller rett til å være tilgjengelig i helseradionettet/nødnettet.
  • I kommuner som har organisert sin øyeblikkelige hjelp-tjeneste i arbeidstiden med fastleger på vakt, må alle fastleger som er tilknyttet ordningen ha nødnettradio, men bare den aktuelle fastlegen som er på vakt plikter å være tilgjengelig i nødnettet ved å ha radioen påslått.

Kommunen har plikt til å yte nødvendige helsetjenester, herunder plikt til å yte øyeblikkelig hjelp i form av legevakt, heldøgns medisinsk akuttberedskap og medisinsk nødmeldetjeneste. Kommunen har også ansvar for å etablere og drifte et fast legevaktnummer som er betjent hele døgnet, etablere og drifte legevaktssentral og ansvar for kommunikasjonsberedskap og nødvendig kommunikasjonsutstyr for helsepersonell i akuttmedisinsk beredskap i kommunen.

Helsepersonell i vaktberedskap skal være tilgjengelig i Nødnett

De regionale helseforetakene og kommunene skal sørge for at helsepersonell i vaktberedskap er umiddelbart tilgjengelig i et felles, lukket, enhetlig og landsdekkende kommunikasjonsnett for helsetjenesten. Det gjelder helsepersonell ved AMK-sentraler og legevaktsentraler, helsepersonell i vaktberedskap i somatiske og psykiatriske sykehus med akuttfunksjon, og helsepersonell i ekstern vaktberedskap.

Brev og uttalelser-Spørsmål om Nødnett på fastlegekontorer (PDF, 2017) - svar fra Helsedirektoratet

 

 

Sist faglig oppdatert: 27. april 2017