Helsedirektoratets områdeleder informerer og veileder AMK-sentralene, legevaktsentralene, kommunene og helseforetakene gjennom prosessen. For å sikre at flest mulig er tilstrekkelig orientert til å budsjettere og planlegge innføringsløpet har Helsedirektoratet sendt flere orienteringer per brev til kommuner og helseforetak. Det har også vært gjennomført informasjonsmøter i samtlige AMK-områder for kommuner og helseforetak.

Organisering

 • Innføringen av nødnett i helsetjenesten organiseres rundt hvert AMK-område. I hvert område er det etablert en prosjektorganisasjon med en områdeleder fra Helsedirektoratet som koordinerer arbeidet og veileder i innføringen i kommune- og spesialisthelsetjenesten.
 • Helseforetaket har utpekt en lokal prosjektleder felles for AMK-sentral, ambulansetjeneste og akuttmottak. 
 • Legevaktsentralen har tilsvarende prosjektleder. Ved interkommunale legevaktsentraler må lokal prosjektleder også ivareta innføring av Nødnett i kommunene i opptaksområdet.
 • Lokal prosjektleder har ansvaret for at nødvendige lokale tekniske tilpasninger/ endringer er utført før installasjon og at personell blir forberedt til å ta i bruk Nødnett.
 • Forberedelsene til å ta imot det nye utstyret startet nær 2 år før planlagt enkelte enheten skal ta det i bruk, med informasjon og kartlegginger.
 • Fra lokal prosjektetablering til Nødnett tas i bruk tar det normalt mellom ni og tolv måneder.

Avtaler

​Før nødnettet kan installeres og tas i bruk må hver enhet inngå totalt fem formelle avtaler med henholdsvis  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), tidligere Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK),og Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO). Avtalene vil bli gjennomgått med partene før de signeres. Under følger en kort oversikt.

Kommunikasjonssentralavtalen

 • Før installasjon skal det inngås en kommunikasjonssentralavtale mellom enheten og DNK.
 • Hensikten er å fastlegge de rettigheter og plikter som gjelder mellom enheten og DNK i forbindelse med utstyret i nødnettleveransen ved kommunikasjonssentralen. Dernest skal avtalen sikre at kommunikasjonssentralen tar nødnettet i bruk etter at utstyret er installert.
 • Avtalen utløser kvartalsvis betaling for datalinjer som skal tilknyttes utstyret. Betaling løper fra når utstyret er installert, testet og testrapport godkjent. I dette så ligger det at kommunikasjonssentralen og tilhørende utstyr er klare for operativt bruk.

Kundeavtalen (abonnementsavtale)

 • Kundeavtalen skal tegnes mellom enhet og DNK og gjelder for hver operatørplass og hver radioterminal (håndholdt, kjøretøymontert og bordmontert).
 • Kundeavtalen utløser brukerbetaling (mer informasjon finnes på www.dinkom.no).


Tjenesteavtalen

 • Tjenesteavtalen, også kalt SLA-avtalen (SLA; Service Level Agreement), skal tegnes mellom enheten og HDO. Avtalen fungerer som et styringsverktøy som etablerer felles forventninger og forståelse mellom enheten og HDO. Formålet med avtalen er å sikre brukerstøtte, forvaltning og teknisk drift på de tjenestene som er listet i avtalen.
 • Gjennom tjenesteavtalen tilbyr HDO drift- og brukerstøtte 24/7 hele året.


Samarbeidsavtalen

 • Samarbeidsavtalen er avtale som tegnes mellom en valgt leverandør av lokal teknisk støtte og HDO.
 • For spesialisthelsetjenesten vil dette ofte være tilhørende regional IKT-leverandør, mens for kommunehelsetjenesten avtales dette for hver enkelt kommunikasjonssentral da det er store variasjoner
  i hva som finnes av relevante samarbeidspartnere her.
 • Avtalen skal fungere som et styringsverktøy for å regulere ansvarsforholdet og oppgavefordelingen mellom HDO og lokalt teknisk personell tilknyttet de ulike kommunikasjonssentralene. Formålet er å legge forholdene til rette for samarbeid, og gjennom dette få en kostnadseffektiv og sikker drift av de enkelte kommunikasjonssentraler.


Databehandleravtalen

 • Databehandleravtalen er en underliggende avtale til Tjenesteavtalen og skal tegnes med HDO.
 • Avtalen inngås for å regulere partenes rettigheter og plikter som henholdsvis databehandlings-ansvarlig og databehandler i forbindelse med behandling av personopplysninger under Tjenesteavtalen. Med behandling av personopplysninger menes enhver behandling av slike opplysninger, herunder innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering og sletting eller en kombinasjon av disse.

Sist faglig oppdatert: 26. april 2017