Rundskriv

Rundskrivene til folketrygdloven kapittel 5 inneholder utfyllende merknader til de enkelte bestemmelsene i lov og forskrifter.

HELFO, Helsedirektoratets ytre etat, har det operative ansvaret for fagområdet, som blant annet omfatter revidering av rundskrivene til folketrygdloven kapittel 5.

Rundskrivene til folketrygdlovens kapittel 5 ligger på nav.no

Uttalelser og brev

Helsedirektoratet tar prinsipielle avgjørelser i saker vedrørende spørsmål om lovfortolkning. Helsedirektoratet informerer HELFO i brevs form  om disse sakene, da avgjørelsene ofte er styrende for hvordan HELFO skal praktisere regelverket i fremtiden.

HELFO har anledning til å publisere prinsipputtalelser fra Helsedirektoratet på sine nettsider, www.helfo.no

 

Regelverksavklaring - punkt 14

Om loven

Formålet med stønaden er å gi hel eller delvis kompensasjon for medlemmers nødvendige utgifter til helsetjenester ved sykdom skade, lyte, familieplanlegging, svangerskap, fødsel og svangerskapsavbrudd.

I Helsedirektoratet har avdelingene Behandlingsrefusjon (FIBE) og Legemiddel- og tannhelserefusjon (FILT) ansvar for å forvalte folketrygdloven kapittel 5 med tilhørende forskrifter, herunder tolkning av gjeldende lovverk og regelverksutvikling.  

 

 

 

Sist faglig oppdatert: 6. september 2016