Veileder kontaktlege i spesialisthelsetjenesten

Om ordningen med kontaktlege i spesialisthelsetjenesten

Ved lov 11. desember 2015 nr. 97 ble det gjort endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven, som innebærer introduksjonen av en ny ordning med kontaktlege i spesialisthelsetjenesten. Lovbestemmelsene gjelder fra 15. september 2016.

Retten til kontaktlege gis til pasienter med en alvorlig sykdom, skade eller lidelse, som har behov for behandling eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet. Både vilkåret om alvorlighet og vilkåret om varighet må være oppfylt for at retten skal gis. Vilkåret om varighet omfatter i hovedsak tilfeller der det er behov for behandling over et tidsrom på mer enn 3–4 dager. Sykehuset må for øvrig gjøre en individuell vurdering av både vilkåret om alvorlighet og varighet. Kontaktlege er en rett for pasienten og en plikt for spesialisthelsetjenesten.

Kontaktlegeordningen skal sørge for at oppfølgingen av pasientene blir bedre, tryggere og mer effektiv. Ordningen gjelder innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet.     

Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder med utfyllende kommentarer til lovbestemmelsene og anbefalinger for organisering av kontaktlegefunksjonen. De regionale helseforetakene er informert per brev om veilederen og innføringen av ordningen.

Informasjon til pasienten om kontaktlege

Når pasienten er vurdert til å fylle vilkårene for rett til kontaktlege, skal hun eller han informeres om at de har fått denne retten. Pasienten skal også så snart som mulig få vite hvem som er hennes eller hans kontaktlege. Det må utarbeides prosedyrer som sikrer at pasienten gjøres kjent med hvem de har fått tildelt som sin kontaktlege. Informasjonen til pasienten bør også være skriftlig.

Pasienten skal informeres om:

  • At det er  foretatt en vurdering og at pasienten har fått rett til kontaktlege
  • Navnet på kontaktlegen
  • Kontaktlegens oppgaver og ansvar  
  • Hvordan pasienten kan oppnå kontakt med kontaktlegen

Det kan eksempelvis utarbeides et skriv med kontaktlegens navn og kontaktinformasjon, ansvar og oppgaver. Helsedirektoratet har utformet et forslag til pasientinformasjon til pasienter som har fått rett til kontaktlege (DOC).

Ofte stilte spørsmål

 

Sist faglig oppdatert: 7. oktober 2016