21. MARS

Park Inn Gardermoen

Kl. 9-16

Helse Sør-Øst RHF har sammen med Helsedirektoratet initiert et prosjekt i egen helseregion, der det er testet ut nye tjenester fra spesialisthelsetjenesten for psykisk helsevern barn og unge i barnevernsinstitusjoner. Prosjektet er gjennomført i Bufetat-Øst i tre helseforetak, henholdsvis Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF.

Program og påmelding (berg-hansen.no)

Formålet med prosjektet har vært å styrke samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og barneverntjenesten for i større grad sikre at sårbare barn i barneverninstitusjoner får den helsehjelpen de har behov for, og at psykiske lidelser oppdages og avdekkes. Det har vært en intensjon med arbeidet å sikre overføringsverdi etter pilotering, samt skape grunnlag for en modell som i etterkant kan dekke hele landet. 

Vi har gleden av å invitere til konferanse 21. mars, der hele prosjektet presenteres. 

Det er gjort et stort arbeid og erfaringene i de tre ulike pilotene er sentrale. En samlet evalueringsrapport fra prosjektet vil bli lagt fram av seniorforsker og professor emeritus Torleif Ruud. 

Konferansen avsluttes med en paneldebatt, der utfordringer med dagens organisering og struktur sees opp mot funnene fra arbeidet.  Hvilke muligheter har vi for å imøtekomme disse utfordringene? Kan erfaringene anvendes til barnets og ungdommens beste?   

Påmeldingsfrist: 20. februar