23. MAI

Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo.

Kl. 10:00 - 15:00

Fagområdet arbeid og helse favner mange faglige innfallsvinkler og problemstillinger, med sammensatte tiltak og intervensjoner som fordrer samarbeid og koordinering på tvers av fag og sektorer. Det er et stort potensiale for videre utvikling i grenseflatene mellom de ulike fag og sektorer som er involvert. For å oppnå dette er det behov for å styrke kunnskapsgrunnlaget, og på denne måten løfte og samle fagområdet.

Som del av oppfølgingen av strategien «Arbeid og helse – et tettere samvirke» har Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng og Helsedirektør Bjørn Guldvog oppnevnt et felles fagråd for arbeid og helse.
Rådsmedlemmene er oppnevnt i kraft av sin egen faglige kompetanse innenfor sine fagfelt og ikke som representanter for sin institusjon, organisasjon eller liknende. Rådet skal bruke kunnskapsbasert tilnærming i sitt arbeid. Interaksjon med og involvering av brukere, og interessenter vil løses gjennom egne seminarer der dette settes på dagsorden.
Fagrådet har ikke besluttende myndighet, men skal gi råd i saker som legges frem for fagrådet, eller som fagrådet fremmer på eget initiativ.

Møtene i fagrådet er åpne for observatører. Av tekniske hensyn ber vi om at observatører melder seg på via e-post til hakon.lund@helsedir.no innen 19. mai kl. 15:00. Grunnet plasshensyn ber vi eventuelle observatører sikre at de mottar bekreftelse på at det er plass.

For observatører er påmeldingsfristen: 19. mai kl. 15:00