28. FEBRUAR

Helsedirektoratets auditorium, Universitetsgata 2, Oslo

Kl. 8.30–10 (frokost fra 8.15)

Program

Helsedirektør Bjørn Guldvog overleverer Folkehelsepolitisk rapport 2017 til eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen. Helsedirektoratet presenterer rapporten, fulgt av et kort innlegg fra direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Mari Trommald.

Praktisk og påmelding

Frokost serveres fra kl. 8.15.

Lanseringen er åpen for alle, og frist til å melde seg på er den 23. februar.

Påmelding (questback.com)

Om rapporten

Flere direktorater og nasjonale fagmiljøer har bidratt med oppdaterte tall og analyser i arbeidet med rapporten. Noen utviklingstrekk direktoratet særlig merker seg er:

  • Til dels store og vedvarende sosiale forskjeller i tobakksbruk, kosthold og fysisk aktivitet. Sunne valg må derfor gjøres enklere for alle; dette handler om pris og tilgjengelighet, om informasjon og merking, og samarbeid med næringslivet

  • Barn som har vært i kontakt med barnevernet fullfører høyere utdanning i mindre grad, og flere blir mottakere av helserelaterte ytelser senere i livet enn sine jevngamle uten samme erfaring. Å ha gode tjenester som følger opp sårbare barn er en investering både for den enkelte og for samfunnet som helhet

  • De siste års utvikling viser en økning i økonomiske forskjeller i Norge. Det er ikke bare de nederste i inntektshierarkiet – «de fattige» - som sakker akterut; forskjellene ser ut til å øke langs hele inntektsskalaen.

Bakgrunn

Rapporten er en sammenstilling av indikatorer som dekker følgende innsatsområder:

  • økonomiske levekår
  • sosial støtte, deltagelse og medvirkning
  • trygge og helsefremmende miljøer
  • sunne valg
  • oppvekst
  • arbeidsliv
  • lokalt folkehelsearbeid

Rapporten er en utkvittering av direktoratets «følge med»-oppdrag på folkehelseområdet. Denne oppgave er gitt Helsedirektoratet gjennom Folkehelseloven og stortingsmeldingene om folkehelse (2012, 2014).

Helse- og omsorgsdepartementet og andre relevante departementer er hovedmottaker av rapporten.

Påmeldingsfrist: 23. februar 2018