11.-15. SEPTEMBER

Quality Airport, Gardermoen

 

Utdanning av kursledere i KiD er en del av Helsedirektoratets satsning på å styrke frisklivssentralenes psykiske helsetilbud.

Invitasjonsbrev (PDF)

Bakgrunn

Mange som jobber ved frisklivssentralene opplever daglig å møte deltakere som sliter med psykiske helseutfordringer. Noen ganger kan de psykiske plagene komme i veien for endringsarbeidet deltakeren skal gjennomføre.

Frisklivssentraler som har tilbud om KiD rapporterer om gode erfaringer med kurs og opplever at kompetansen de har tilegnet seg gjennom KiD-utdanningen har stor overføringsverdi til annet arbeid ved frisklivssentralen. Helsedirektoratet håper flere vil benytte muligheten til å øke sin kompetanse på psykisk helse og søker om deltakelse på årets kurslederkurs.

Om kurset

Kurs i mestring av depresjon (KiD) er et forskningsbasert forebyggende og behandlende tiltak for personer som sliter med nedstemthet eller mild/moderat depresjon. Metoden er utprøvd og evaluert i flere land. Kursene er lagt opp som undervisning hvor deltakerne lærer en kognitiv forståelsesmodell knyttet til depresjon. Deltakerne lærer teknikker og metoder rettet mot å endre tanke- og handlingsmønstre som vedlikeholder og forsterker nedstemtheten/depresjonen.

Kursholder for kurslederopplæringen er psykolog Trygve Børve, i samarbeid med Fagakademiet

Praktisk informasjon

Utdanningen går over fem dager og baserer seg på undervisning, gruppeøvelser og veiledet praksis.

Kurset vil foregå i uke 37 (11.–15. september) på Quality Airport, Gardermoen  (Lokevegen 7, 2067 Jessheim).

Helsedirektoratet dekker utgifter til kurs og opphold (overnatting mandag – fredag), men deltakerne må selv dekke kostnader til reise og evt. ekstra overnatting.

Krav til søknad

De som ønsker å delta, bes sende en søknad på e-post til Eli.Margrete.Fjelde@helsedir.no innen fredag 2. juni.

Momenter til søknaden:

Før du søker, se fullstendig tekst i invitasjonsbrevet (PDF).

Hovedpunkter:

  • navn på frisklivssentralen samt kontaktinformasjon til personene som ønsker å delta (man bør være to personer sammen om å holde KiD-kurs)
  • krav om minimum treårig relevant universitets- eller høyskoleutdanning, utdanning/ fagbakgrunn oppgis i søknaden
  • kort beskrivelse av hvorfor søker ønsker å starte opp med KiD
  • forpliktelse til å holde kurs på sitt hjemsted etter endt kurslederkurs
  • konkret plan for første KiD-kurs, inklusive dokumentasjon på at midler er avsatt
  • plan for rekruttering av kursdeltakere godkjent av øverste leder
  • andre i kommunen med kompetanse på KID?

Personer som jobber med psykisk helsearbeid i andre instanser i kommunen kan også søke om deltakelse på kurslederopplæringen, så fremt det kan dokumenteres at kommunen og frisklivssentralen samarbeider om å tilby kurs.

Behandling av søknader

Bare søknader som kommer inn innen fristen vil bli vurdert. Helsedirektoratet vil foreta en utvelgelse på bakgrunn av søknadskriteriene og geografisk spredning.

Utvalgte frisklivssentraler får beskjed per e-post.

Påmeldingsfrist fredag 2. juni 2017