30.-1. NOV-DES

Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

 

Helsedirektoratet ønsker å styrke tilbudet med Kurs i mestring av belastning (KiB) ved frisklivssentralene og arrangerer kurslederkurs i KiB for utvalgte frisklivssentraler i månedsskiftet november/desember 2016.

Bakgrunn

Utdanning av kursledere i KiB ved frisklivssentralene er en del av Helsedirektoratets satsning på å styrke frisklivssentralenes psykiske helsetilbud. Ikke alle som henvender seg til frisklivssentralen med lettere psykiske plager faller inn i målgruppen for kurs i mestring av depresjon (KiD), derfor ønsker Helsedirektoratet at flere frisklivssentraler skal få muligheten til å utvide sitt tilbud til også inkludere KiB.

Om kurset

Kurs i mestring av belastning (KiB) er utarbeidet for personer som ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger knyttet til arbeidsliv og privatliv. KiB er basert på kognitiv atferdsteori og stressteori, og bygger på metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD). Oppmerksomheten rettes mot å identifisere belastninger, håndtering av disse samt konsekvenser av ulike mestringsstrategier. Kursholder for kurslederopplæringen er Trygve Børve, i samarbeid med Fagakademiet.  Utdanningen går over to dager og baserer seg på undervisning, gruppeøvelser og veiledet praksis.

Praktisk informasjon

Kurslederopplæringen vil foregå 30. november og 1. desember på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen.

Helsedirektoratet dekker utgifter til kurs og overnatting fra mandag til tirsdag, men deltakerne må selv dekke kostnader til reise og evt. overnatting fra søndag til mandag.

Invitasjonsbrev (PDF)

Krav til søknad

De som ønsker å delta, bes å sende en søknad per e-post til Katarina Poleszynski innen mandag 17. oktober.

Momenter til søknaden:

Før du søker, se fullstendig tekst i invitasjonsbrevet (PDF).

  • navn på frisklivssentralen samt kontaktinformasjon til personene som ønsker å delta (man bør være to personer sammen om å holde kurs, enten fra samme frisklivssentral eller f.eks. i samarbeid med nabokommune/andre instanser i kommunen)
  • krav om fullført kurslederutdanning i KiD
  • kort beskrivelse av hvorfor søker ønsker å starte opp med KiB
  • forpliktelse til å holde kurs på sitt hjemsted etter endt kurslederkurs
  • konkret plan for når første kurs skal gjennomføres, godkjent av øverste leder (ved frisklivssentral eller i kommunen)
  • andre i kommunen som tilbyr eller har kompetanse på KiB?

Personer som jobber med psykisk helsearbeid i andre instanser i kommunen kan også søke om deltakelse på kurslederopplæringen, så fremt det kan dokumenteres at kommunen og frisklivssentralen samarbeider om å tilby kurs.

Behandling av søknader

Bare søknader som kommer inn innen fristen vil bli vurdert. Helsedirektoratet vil foreta en utvelgelse på bakgrunn av søknadskriteriene og geografisk spredning.

Utvalgte frisklivssentraler vil få svar per e-post.

Søknadsfrist mandag 17. oktober 2016

skriv ut del på facebook del på twitter