8. MARS

Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo

Kl 10–15

Påmelding

Påmeldingsfrist 1. mars.

Påmelding til høringsmøte

Prosjektbeskrivelse, tekstutkast og dagsorden for møtet sendes ut til påmeldte deltagere.

Bakgrunn og oppdrag

Helsedirektoratet fikk gjennom Folkehelsemeldingen Mestring og muligheter i oppdrag å lage en strategi for å sikre gode data om befolkningens livskvalitet. Strategien utarbeides i et samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB), Folkehelseinstituttet (FHI) og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og koordineres av Helsedirektoratet.

Kunnskap om og oversikt over befolkningens livskvalitet er et viktig virkemiddel i arbeidet med å integrere psykisk helse i folkehelsearbeidet og slike data kan representere nyttig styringsinformasjon for lokale og nasjonale myndigheter.

Ny strategi

Strategien skal gi råd til Helse- og omsorgsdepartementet og andre i sentral forvaltning om hvordan en kan sikre tilgang på, analysere og formidle oversikt over befolkningens livskvalitet. Det er også et mål å bidra til med nyttig informasjon til kommuner, fylkeskommuner eller andre som ønsker å måle livskvalitet.

Arbeidet med strategien skal svare på følgende hovedspørsmål:

  • Hva er livskvalitet og hvordan bør det måles?
  • Hvilke data har vi og på hvilke områder er det behov for ytterligere informasjon?
  • Hvordan sikre god tilgang på, bruk og formidling av data på befolkningens livskvalitet?

Det er behov for å få en oversikt på dette feltet. Strategiens arbeidsgruppe ønsker å samle sentrale aktører for å orientere om og få innspill til arbeidet.

Påmeldingsfrist 1. mars