23.-27. APRIL

Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen i Bergen

 

Årets hovedtema er barn, vold og omsorgssvikt. Virksom hjelp til barn som offer og som utøver.​

Hovedformål

Hovedformålet med Barn & Unge-kongressen er å skape oppmerksomhet rundt arbeidet med barn og unge generelt, psykisk helsevern og barnevern spesielt. Dette ønsker vi å oppnå ved annethvert år å samle ulike nasjonale konferanser og seminarer knyttet til barn og unge, til en felles kongress i Bergen. Kongressen vil vektlegge forutsetninger for barn og unges psykiske helse, trivsel og fungering, samt trekke frem sentrale forebyggende og helsefremmende tiltak og arenaer.

Påmelding og praktisk

Påmeldingsfrist er 1. april 2018.

Priser, påmelding og hotellinformasjon (barnogungekongressen.no)

Tema og program

Det blir plenumsforelesninger og parallelle seminarer tirsdag 24., onsdag 25. og torsdag 26. april. I tillegg er det prekonferanse mandag 23. og postkonferanse fredag 27. april.

Program (barnogungekongressen.no)

Barn & Unge-kongressen 2018 vil ha et spesielt fokus på vold og overgrep mot barn og av barn. Hvilke konsekvenser har vold og overgrep for barns utvikling? Hva vet vi om hva som er gode tiltak for å forebygge vold og om virksomme behandlingstiltak til utsatte barn og unge?

Noen av utøverne/overgriperne er selv barn eller ungdom. Hvilke forståelsesmodeller har vi, og hva vet vi om virksomme behandlingstilbud for denne gruppen barn og unge?

I tillegg vil konsekvensene andre former for omsorgssvikt har for barns psykiske helse og fungering belyses bl.a. gjennom resultater fra norsk og internasjonal forskning.

Bakgrunn

Barn & Unge kongressen er en videreutvikling av den tidligere «Landskonferansen» som fra 2010 er arrangert i samarbeid mellom NBUP og de fire regionale kunnskapssentrene – RKBUene/RBUP Øst og sør. I 2018 er Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU, tidligere Atferdssenteret), Bufdir og Helsedirektoratet medarrangør.

Planleggingen av kongressen og dens faglige innhold har i tillegg samlet flere andre sentrale organisasjoner på feltet barn og unges psykiske helse og barnevern som Folkehelseinstituttet, Legeforeningen, Psykologforeningen og KS.

Ved å samle fagfolk på tvers av sektorer, arenaer og profesjoner, ønsker vi å få en felles presentasjon og drøfting av nye forskningsresultater, innovative fagutviklingsprosjekter og politiske veivalg. Sammen kan vi løfte frem og tydeliggjøre bredden og tyngden i vårt felles arbeid for barn og unge.

Arrangører

Årets arrangører er – i tillegg til NBUP – RKBU Vest (Uni Research), RKBU Nord (UiT), RKBU Midt (NTNU), RBUP Øst og Sør, NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (tidl. Atferdssenteret), Helsedirektoratet og Bufdir.

Påmeldingsfrist: 1. april 2018