KPR bygges trinnvis og skal inneholde data fra alle tjenester som er nevnt i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (lovdata.no). Forskriften om kommunalt pasient- og brukerregister § 2-1 (lovdata.no) gir en overordnet ramme for hvilke opplysninger som kan registreres. 

Innhold fra 1.12.2017 

KPR mottar utvalgte data fra KUHR for perioden fra og med 1. juli 2016. Data fra følgende behandlere i primærhelsetjenesten finnes da i registeret: 

 • Fastlege  
 • Legevakt 
 • Fysioterapi 
 • Tannlege 
 • Tannpleier 
 • Kiropraktor 
 • Helsestasjon 
 • Logoped 
 • Audiopedagog 
 • Ortoptist 

For hver kontakt en pasient har med en av de nevnte behandlergruppene har KPR informasjon om blant annet: 

 • Behandler 
 • Pasienten (fødselsnummer, bostedskommune, kjønn, alder, diagnose) 
 • Dato og klokkeslett 
 • Takster 
 • Fritaksgrunn for egenandel 
 • Egenandel betalt av pasienten 
 • Refusjon (fra staten til behandler)  

Videre planer 

 • Det er planlagt at KPR skal ta imot IPLOS-rapportering fra kommunene. IPLOS inneholder informasjon om ressurser og bistandsbehov til de som søker om eller mottar ulike helse- og omsorgstjenester som for eksempel praktisk bistand, helsetjenester i hjemmet eller institusjonsopphold.
 • KPR vil utvides med mer data fra tannhelse, helsestasjon og skolehelsetjenesten. Plan for dette vil utvikles i samarbeid med sentrale aktører.  

Sist faglig oppdatert: 3. april 2018