Hovedformålet for KPR er å gi sentrale og kommunale myndigheter grunnlag for planlegging, styring, finansiering og evaluering av kommunale helse- og omsorgstjenester.
I tillegg skal opplysningene kunne brukes til kvalitetsforbedring, forebyggende arbeid, beredskap, analyser, forskning og Nasjonal kjernejournal.

Bakgrunn for KPR

Stortinget besluttet etablering av KPR gjennom endring av helseregisterloven i juni 2016.

Et godt kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for å kunne forvalte gode helsetjenester. Ansvarlige myndigheter må ha kunnskap om i hvilken grad tjenestene fungerer etter hensikten. KPR vil styrke dette kunnskapsgrunnlaget og dermed bidra til å gi bedre tjenester til brukere og pasienter i kommunal helse- og omsorgstjeneste, og andre helsetjenester utenfor spesialisthelsetjenesten. KPR vil bli et verktøy i arbeidet med å planlegge, forvalte, evaluere, korrigere og utvikle en god helse- og omsorgstjeneste.

KPR vil ha nær tilknytning til Norsk pasientregister (NPR) og må ses i sammenheng med dette registeret. Det er økende behov for kunnskap om helhetlige pasientforløp, der man ser på kommunale og fylkeskommunale helsetjenester, og spesialisthelsetjenesten, i sammenheng. 

Innhold i KPR

KPR bygges trinnvis og skal inneholde data fra alle tjenester som er nevnt i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Kjernen i KPR er to eksisterende registre:

I desember 2017 etableres KPR med KUHR-data. Registeret vil da inneholde rapportering fra alle behandlere i primærhelsetjenesten med refusjonsrett.

Det er planlagt at KPR skal ta imot IPLOS-rapportering fra kommunene i 2019. Foreløpig blir det ingen endringer for kommunenes rapportering til IPLOS.

Plan for utvidelse av innholdet i KPR ut over KUHR og IPLOS vil bli utviklet i samarbeid med sentrale aktører. Forskriften (§ 2-1) gir en overordnet ramme for hvilke opplysninger som kan registreres.

Tidslinje og milepæler

Etableringen av KPR er fra vinteren 2017 organisert som et prosjekt i avdeling helseregistre i Helsedirektoratet, hvor Unn Elisabeth Huse er prosjektdirektør. Prosjektleder for første trinn av KPR er Øyvind Olav Schjøtt Christensen.

 

 

Sist faglig oppdatert: 3. oktober 2017