Søk om individdata (rådata)

Fyll ut søknadsskjema på altinn.no

Helsedirektoratet vurderer søknaden og svarer innen 30 dager. Blir søknaden innvilget tar du kontakt med mikrodata@ssb.no som utleverer dataene. Du vil bli fakturert etter gjeldende satser i SSB.

Hvem kan søke om data?

Data kan utleveres til forskning, tilsyn, styring og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenestene. Se godkjente formål i IPLOS-forskriften § 1-3. (lovdata.no).

Se oversikt over forskningsprosjekter basert på IPLOS-data (PDF).

Hvilke data du kan søke om fra IPLOS-registeret

I variabelliste for IPLOS-registeret (ssb.no) kan du se hvilke data som ligger i IPLOS-registeret. Vi utleverer kun data som er nødvendige for søkerens formål.

IPLOS-data koblet med andre individdata

Utlevering av koblede data krever godkjent søknad både for IPLOS-registeret og de andre registrene man skal koble.

Hvis du skal koble IPLOS-data med andre data på individnivå, krever IPLOS-forskriften at data må leveres ut i anonym form. Når variabler som kommune, alder og andre kjennetegn kombineres øker sjansen for å identifisere enkeltindivider. Det er søkerens ansvar å vurdere muligheten for indirekte identifisering.

Tiltak kan være å:
• gruppere identifiserende variabler som alder til aldersgrupper, kommuner til fylker og datoer til tidsperioder
• redusere antall variabler
• vurdere om statistikk (aggregerte tall) er tilstrekkelig

Det er ikke mulig å fullt ut vurdere om data vil bli anonyme før koblingen er gjennomført. Det er SSB som utfører koblingen og gjør den endelige vurderingen av anonymitet. Dette gjøres i samarbeid med søkeren.

Søk om statistikk (aggregerte tall)

Fyll ut søknadsskjema på altinn.no eller send forespørsel til Statistisk sentralbyrå (iplos@ssb.no ). Av personvernhensyn vil ikke resultater vises i statistikken dersom det er færre enn fem individer i en gruppe.

Se også informasjon på SSBs IPLOS-sider

Sist faglig oppdatert: 23. mars 2017