​Vurdert av tannhelsepersonell

Hvordan registrerer man at bruker takker nei til tannlegebesøk/legebesøk?

​Dette fanger ikke IPLOS opp.

Er dette en obligatorisk registrering?

​Ja, hvis man har informasjon om dette så er det obligatorisk.

Dersom søker/tjenestemottaker har vært til vurdering/behandling hos tannhelsepersonell/lege, er dette en obligatorisk opplysning.

Hva er årsaken til at dette skal registreres?

​Lov om tannhelsetjenesten fastsetter at den offentlige tannhelsetjenesten skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og mottakere av helsehjelp i kommunen. Samtidig er det viktig at personer som mottar helse- og omsorgstjenester har nødvendig tilsyn av lege for å sikre at pasientene får riktig medisinsk oppfølging.

Med bakgrunn i dette innhentes det i IPLOS informasjon om søker/tjenestemottaker er vurdert av lege og /eller tannhelsepersonell i løpet av de siste 12 månedene.

Er det tannlegen som skal registrere?

​Opplysningen innhentes fra søker/tjenestemottaker, ikke fra tannhelsepersonell/ lege.

Skal det registreres bare ved tilsyn av tannlege?

​Nei, det dreier seg også om tannhelsepersonell – ikke bare tannlege.

Hvem har rett til offentlig tannhelsetjeneste?

De som har rett til offentlig tannhelsetjeneste uten å betale egenandel, er:

  • barn og unge i alderen 0–18 år
  • rusavhengige som mottar tjenester fra kommunen
  • personer med utviklingshemning
  • mottakere som har mottatt hjemmesykepleie i mer enn tre måneder
  • sammenhengende
  • beboere som har bodd i sykehjem mer enn tre måneder
  • andre grupper som den enkelte fylkeskommune velger å prioritere

Vurdert av lege

Er det legen som skal fylle ut?

​Nei.

Hvilke tjenestemottakere skal registreres her?

​Gjelder uansett hvor tjenestemottaker oppholder seg. Det vil si alle som mottar tjenester som rapporteres til IPLOS-registeret.

Har hjemmetjenesten krav på opplysninger om legebesøk?

​Legen har taushetsplikt. Fritak fra taushetsplikt er basert på samtykke fra søker/tjenestemottaker, eller annen med samtykkekompetanse (helsepersonelloven § 22), eller som ledd i nødvendig samarbeid om tjenestemottakeren (helsepersonelloven §§ 25 og 45).
Har tjenestemottaker gitt samtykke til utveksling av informasjon, skal informasjon gis til hjemmetjenesten.

Sist faglig oppdatert: 27. februar 2017