​​Samfunnsdeltagelse gir opplysninger om søkers/tjenestemottakers individuelle ønsker og behov for praktisk bistand til å delta i arbeid, utdanning, livssyns-, kultur-, og fritidsaktiviteter samt organisasjonsarbeid. Opplysningene viser om personen mottar tjenester i forbindelse ​​med disse aktivitetene

Bistand arbeid/utdanning - Når brukes «ikke relevant»? 

​Det må gjøres en individuell vurdering i hvert tilfelle, det er generelt relevant å kartlegge. 

Hvordan registreres pensjonister? 

​Opplysningen om behov for bistand/assistanse til å delta i arbeid og utdanning er kanskje ikke i så stor grad aktuelt/relevant for de eldste, men behov for deltakelse til organisasjonsarbeid, kultur og fritid kan være aktuelt for personer i alle aldersgrupper dersom det foreligger et ønske fra den enkelte. Husk fokus på individuelle vurderinger og ikke generaliser for grupper. 

Hva er definisjon av transport? 

Behov for transport: Personen trenger en transporttjeneste fordi vedkommende selv ikke klarer å komme seg til aktuelt sted ved hjelp av buss, trikk osv.

Transporttjeneste som det offentlige formidler som servicetransport, taxi, spesielle busser og lignende.

Skal all bistand til transport registreres uavhengig av hvem som utfører denne tjenesten (privatperson, nabo, familie)? 

​Det kun den kommunale/offentlige bistand som skal registreres i kolonnen «Mottar bistand» – ja/ja, men udekket behov/nei.

Det skal da registreres at personen har behov for transport: Kryss av Ja i kolonnen behov for bistand/ass. I kolonnen Mottar bistand, kryss av Nei. 

Den bistanden til transport som ytes på grunn av et bistands-/assistansebehov av for eksempel familie/naboer/venner osv., skal registreres under variabelen «privat ikke betalt hjelp».  Naboer, familie og venner gjør hverandre gjerne tjenester i hverdagen, i IPLOS er det kun den hjelpen som gis på grunn av bistands-/assistansebehov som skal registreres.

Skal transport til dagsenter rapporteres? 

​Transportbehovet i forbindelse med tjenesten dagsenter vil ikke bli synliggjort her. Det gjelder bare ordinær utdanning og ordinært inntektsgivende arbeid. 

Skal transport til arrangementer utenfor sykehjem rapporteres? 

​Hvis det er et transportbehov i forbindelse med å delta i organisasjonsarbeid, kultur og fritidsaktiviteter (for eksempel et arrangement der beboerne skal på en konsert, utstilling og lignende) så skal det registreres, også for beboere i institusjon. 

Hvordan rapporteres bruk av TT-Kort? 

​Det er behovet for transport evt. udekket behov som blir synliggjort. Det vil ikke komme fram om det er TT-kjøring det dreier seg om. TT-kort som «tjeneste» registreres ikke i IPLOS. 

Dersom personen har behov for transport (krysset av Ja), skal det under «Mottar bistand» krysses av Ja – personen mottar bistand (i dette tilfelle TT-kort), evt. Ja, men udekket behov dersom TT-kortet ikke dekker hele behovet for transport til de aktuelle aktiviteter (arbeid og utdanning, organisasjonsarbeid, kultur og fritid). 

Skal det rapporteres på «Organisasjon, kultur og fritid» også ved deltakelse på arrangementer internt på sykehjemmet? 

​Det er behov for bistand/assistanse til å delta i forbindelse med organisasjonsarbeid, kultur og fritid som skal registreres. Det er ingen kriterier om hvor disse aktivitetene skal foregå. 

Spørsmål dere kan stille dere: Trenger personen bistand for å komme seg dit og evt. under arrangementet? 

Dette kan for eksempel dreie seg om bistand for å skape trygghet for demente så de ikke roper, evt. begynner å vandre under konserten, komme seg på toalettet under arrangementet og lignende.

Hvis det rapporteres at bruker har behov for bistand/assistanse, vil dette utløse en konkret tjeneste eller er det for å kartlegge behovet for denne type tjeneste? 

​Her dokumenteres brukers ønsker og behov og om personen mottar tjenester i forbindelse med disse aktivitetene. Ved registrering av et behov/ønske er det ikke alltid det utløser tjenester fra kommunen da disse nødvendigvis ikke er lovpålagt.

Et eksempel på tjeneste i forbindelse med kultur og fritidsaktivitet kan være vedtak om støttekontakt.

Skal alle punktene under opplysninger om samfunnsdeltakelse alltid rapporteres? 

​Opplysninger om samfunnsdeltakelse skal alltid rapporteres:

Dersom behov for bistand/assistanse er utfylt med JA, skal det også fylles ut om vedkommende mottar bistand; ja / ja, men udekket - eller nei?

Dersom behov for bistand er utfylt med NEI, skal ikke de andre feltene fylles ut. Samme om det er registrert IKKE RELEVANT.

Hvordan rapporteres bistand til arbeid for personer med utviklingshemming? 

​Personer som mottar trygd og ikke har ordinært inntektsgivende arbeid skal her registreres med nei, har ikke behov for bistand til arbeid. Med arbeid menes en arbeidsplass, evt. vernet arbeidsplass utenfor hjemmet (det må være lønnet arbeid). Tjenesten dagsenter/dagtilbud/aktivitetstilbud regnes ikke som arbeid. Oppmuntringslønn og lignende er ikke lønnet arbeid. 

Hva menes med fritidstilbud? 

​Med fritidstilbud menes tiltak som for eksempel svømming, ungdomsklubb, kafe mv. 

Hvordan rapporteres samfunnsdeltagelse for beboere på langtidsavdeling? 

  • ​Det skal vurderes ut i fra søker/tjenestemottakers ønsker og behov for praktisk bistand til å delta i arbeid, utdanning, livssyn, kultur- og fritidsaktiviteter og organisasjonsarbeid. 

  • Der det ikke foreligger et behov eller ønske registreres 9- ikke relevant.

  • Ved eksempelvis registrere 1-ja og 3-nei, mottar ikke bistand – dokumenterer dere et udekket behov,

  • alternativt registrere 1-ja og ja, men udekket behov- vil det si at behovet er kun delvis dekket.

  • Når det gjelder mottar bistand, er det kun den offentlige bistanden som skal registreres. Den bistand pårørende, naboer etc. yter skal registreres under «Får privat, ikke betalt hjelp».

  • Husk fokus på individuelle vurderinger og ikke generaliser for grupper.

  • Opplysningen om behov for bistand/assistanse til å delta i arbeid og utdanning er kanskje ikke i så stor grad aktuelt/relevant for de eldste, men behov for bistand til deltakelse i organisasjonsarbeid, kultur og fritid kan være aktuelt for personer i alle aldersgrupper dersom det foreligger et ønske fra den enkelte. 

Sist faglig oppdatert: 6. september 2016