Hvilke tjenester skal rapporteres med organisasjonsnummer til IPLOS-registeret?

Til og med 2014 var organisasjonsnummer obligatorisk for institusjonstjenester og boliger med bemanning. Fra 2015 ble det innført obligatorisk registrering av organisasjonsnummer på alle tjenester.

Som vi har meldt tidligere mottok både Helsedirektoratet og SSB en del spørsmål om registrering av organisasjonsnummer på tjenestene, som medførte at vi måtte ta en gjennomgang.

For følgende tjenester skal det oppgis organisasjonsnummer for utførende virksomhet/enhet:

 • langtidsopphold i institusjon
 • tidsbegrensede opphold i institusjon (utredning/behandling- opphold, rehabilitering og habiliteringsopphold, annet)
 • avlastning i institusjon
 • dagopphold i institusjon
 • nattopphold i institusjon
 • helsetjenester i hjemmet
 • praktisk bistand
 • praktisk bistand opplæring
 • brukerstyrt personlig assistanse (BPA) )
 • dagaktivitetstilbud
 • øyeblikkelig hjelp - døgnopphold

Følgende tjenester kan det registreres organisasjonsnummer for:

 • rehabilitering og habilitering utenfor institusjon
 • støttekontakt
 • avlastning utenfor institusjon
 • omsorgslønn
 • matombringing
 • trygghetsalarm

Følgende tildelinger/tiltak skal det ikke registreres organisasjonsnummer for:

 • vedtak om tilgang til kommunalt disponert bolig (omsorgsbolig – annen bolig)
 • varslings- og lokaliseringsteknologi (GPS)

Tildeling av bolig/leilighet i bofellesskap er ingen tjeneste – det er eventuelle tjenester som ytes til beboerne som skal ha organisasjonsnummer for utførende virksomhet/enhet.

Det er altså tjenestene som i denne sammenheng er viktig, ikke selve boligen.

Aktuelle organisasjonsnummer fra Enhetsregisteret hentes fra fil på SSBs område om IPLOS-registeret. Denne filen oppdateres årlig.

Lister over virksomheter til bruk i IPLOS-rapportering:

Liste over institusjoner, bemannede boliger og annen virksomhet innen pleie og omsorg, oppdatert desember 2014 (Excel-format) Dersom en ikke finner organisasjonsnummer for en enhet, ber vi om at det sendes en e-post til iplos@ssb.no.

Avklaring:

Langtidsopphold i institusjon: Barnebolig eller avlastningsbolig

Følgende retningslinjer anbefales for å kunne skille ut barnebolig eller avlastningsbolig som institusjon i Enhetsregisteret:

Barne- og avlastningsbolig skal i utgangspunktet utskilles som egen enhet i Enhetsregisteret. Av personvernhensyn bør boligen i utgangspunktet være et tilbud for mer enn 1 person.

Det forutsettes at:

 • enheten drives som barne- og/eller avlastningsbolig på permanent basis, uavhengig av hvem som til enhver tid mottar tilbudet (tilbudet som er opprettet for en bestemt person skal ikke skilles ut som egen enhet i Enhetsregisteret.)
 • enheten har eget tilsatt personell
 • enheten er fysisk adskilt fra annen virksomhet som sykehjem eller annen heldøgnsbemannet botilbud med andre målgrupper

 

Hvorfor skal organisasjonsnummer registreres?

Utgangspunktet er at det skal være samsvar mellom tjenestevedtak i IPLOS, næring/virksomhet for utførende enhet av vedtaket, og regnskapsføring i KOSTRA. Organisasjonsnummeret, hentet fra Enhetsregisteret i Brønnøysund, er nøkkelen for å få til dette. Organisasjonsnummer som viser til en utførende enhet med næring som samsvarer med IPLOS-vedtak og KOSTRA-funksjon, bidrar til kvalitetssikring av dataene, og muliggjør sammenstilling av mangfoldig statistikk fra ulike kilder.

Opplysninger om utførende enheter er nødvendig for å skille type institusjon i vedtak om institusjon, og hva slags type enhet som utfører hjemmetjenester (personell på stedet eller fra fjerntliggende base). Organisasjonsnummer vil også gi informasjon om eierforhold (kommunalt, kommersielt eller ideelt).

Organisasjonsnummer gjør det også mulig å hente ut årsverk og utdanning for personell knyttet til utførende enheter.

SSB har lagt ut én liste over kommunale institusjoner og boliger, og én liste over helseforetak med organisasjonsnummer fra Enhetsregisteret (SSB.no)

Ved uklarheter kan SSB kontaktes på iplos@ssb.no

Skal samlokalisert bolig og institusjon registreres som to forskjellige virksomheter, siden de har ulik næringskode?

Næringskoden viser hva den enkelte virksomhet driver med. Hovedregel er at virksomheter med ulik næring skal registreres som forskjellige virksomheter.

Skal bolig (omsorgsbolig, annen bolig) med bemanning hele eller deler av døgnet registrering med organisasjonsnummer og næringskoder?

Bolig/bofellesskap med fast personell

Tildeling av bolig/leilighet i bofellesskap er ingen tjeneste – det er eventuelle tjenester som ytes til beboerne som skal ha organisasjonsnummer for utførende virksomhet/enhet.

Det er altså tjenestene som i denne sammenheng er viktig, ikke selve boligen.

Personalet tilknyttet bolig med bemanning kan utføre vedtak om ulike tjenester som både helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand  

Næringskoder

Næring fastsettes etter gjeldende standard for næringsgruppering og er en beskrivelse av en enhets aktivitet. Det tildeles på grunnlag av den virksomhet/art/bransje enheten i hovedsak tilhører. Næringskodene gir en mulighet for bl.a. å se fordeling av årsverk og utdanning på de ulike tjenestetypene, samt å se årsverk i sammenheng med regnskapstall.

Eksempler på næringskoder for omsorgstjenester:

 • 86.901 Hjemmesykepleie (helsetjenester i hjemmet)
 • 87.102 Somatisk sykehjem
 • 87.302 Bofellesskap med fast tilknyttet personell
 • 87.304 Avlastningsbolig (-institusjon)
 • 88.101 Praktisk bistand

Se SSBs sider om standard for næringsgruppering for fullstendig liste

Gjennom IPLOS-registeret blir det da mulig å følge med på:

 • fordelingen mellom ulike typer institusjoner og bofellesskap med og uten personell
 • hvordan årsverk og profesjoner som yter tjenesten fordeler seg på ulike typer virksomheter

Integrerte tjenester vs samlokalisering

SSB og Helsedirektoratet får mange spørsmål om feilmeldinger i forbindelse med enheter som kombinerer hjemmetjenester med institusjonstjenester, for eksempel bofellesskap og barnebolig (langtidsplass i institusjon). I de aller minste kommunene kan integrering være enda mer omfattende, ved at samme personal håndterer all institusjons- og hjemmetjeneste. En har derfor åpnet opp for at samme enhet i slike tilfeller kan ha flere næringskoder. Dette gjelder kun enheter med full integrasjon, dvs. at hver ansatt jobber med flere næringer/tjenestetyper gjennom en normaluke. Dersom det kun dreier seg om samlokalisering, dvs. at hver (de fleste) ansatte jobber kun med en næring/tjenestetype, skal hver næring/tjenestetype ha eget organisasjonsnummer.

For hjemmetjenesteenheter har det for øvrig i lengre tid vært mulig med både næringskode for praktisk bistand og helsetjenester i hjemmet.

Flere typer tjenester på samme organisasjonsnummer

Det skal ikke opprettes eget organisasjonsnummer for hver type tjeneste, dersom det allerede er registrert dekkende enheter i Enhetsregisteret. Hvilke enheter som er registrert fremkommer av SSBs liste over virksomheter i Enhetsregisteret.

 

a)      Vedtak om institusjonsopphold

 • langtidsopphold i institusjon
 • tidsbegrensede opphold i institusjon (utredning/behandling- opphold, rehabilitering og habiliteringsopphold, annet)
 • avlastning i institusjon
 • dagopphold i institusjon
 • nattopphold i institusjon
 • øyeblikkelig hjelp - døgnopphold

Tjenester utført fra samme institusjon skal ha samme organisasjonsnummer, siden alle tjenestene gjelder samme næring. Eventuelt samlokalisert virksomhet med annen næring (f.eks. dagaktivitetstilbud) skal derimot ha eget organisasjonsnummer.

 

b)      Vedtak om tjenester til hjemmeboende

 • helsetjenester i hjemmet
 • praktisk bistand
 • praktisk bistand opplæring
 • brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • dagaktivitetstilbud

Dersom hjemmetjenester gis fra samme enhet (bolig med bemanning, hjemmetjenestebase mm.), brukes samme organisasjonsnummer. Eventuelt samlokalisert virksomhet med annen næring (f.eks. dagaktivitetstilbud) skal ha eget organisasjonsnummer.

 

c)      Vedtak om andre tjenester til hjemmeboende

For følgende tjenester er ikke registrering av organisasjonsnummer nødvendig:

 • rehabilitering og habilitering utenfor institusjon
 • støttekontakt
 • avlastning utenfor institusjon
 • omsorgslønn
 • matombringing
 • trygghetsalarm

Med unntak av rehabilitering, er det vanligvis ikke aktuelt med egen registrering i Enhetsregisteret for denne type tjenester.

Sist faglig oppdatert: 14. juni 2016