​Hvorfor skal dette rapporteres?

​Skal vise søkere/tjenestemottakeres (individets) bevegelse mellom kommunale og ikke- kommunale tjenester.

Skal det registreres stopp i tjenesten når kommunal tjenesteyter følger til psykiatrisk sykehus?

​Vedtak om helsetjenester i hjemmet (psykiatrisk bistand) opprettholdes eller endres dersom det er endring i tjenestemottakers situasjon, ressurser og bistands-/assistansebehov.

Innleggelse i psykiatriske sykehus registreres med avdelingens organisasjonsnummer og dato start.

Hvorfor skal organisasjonsnummer registreres ved opphold i spesialisthelsetjenesten?

​Dette gjøres for blant annet å kunne opprettholde viktige skiller innen disse virksomhetene, slik som for eksempel skillet mellom somatikk og psykiatri.

Innen et og samme foretak (eier) skal bedrifter som driver ulik næringsvirksomhet skilles fra hverandre. Dette gjøres ved å skille slike enheter ut som enkeltbedrifter med egne org.nr.

Ved registrering i IPLOS er det org.nr. knyttet til den enkelte bedrift dere skal registrere. Dette er det vi har lagt opp til i listen som er lagt ut på ssb.no

Eller se i Brønnøysundregisteret. brreg.no

Skal tjenesten langtidsopphold stoppes ved innleggelse i spesialisthelsetjenesten?

Ved opphold i spesialisthelsetjenesten, for de som er tildelt langtidsopphold, vil det være naturlig at dere ikke stopper tjenesten langtidsopphold. Dere registrerer tidspunkt for opphold (dato start og dato slutt) i spesialisthelsetjenesten.

Skal det registreres stopp i omsorgsboligen?

​Nei. Dette vil også gjelde for de som er tildelt omsorgsbolig og annen bolig som kommunen disponerer til helse- og omsorgs formål.

Skal hjemmetjenester registreres med stopp i tjenesten ved opphold i spesialisthelsetjenesten?

Ja. Øvrige tjenester som helsehjelp, praktisk bistand etc. skal det registreres stopp i tjenesten ved opphold i spesialisthelsetjenesten bortsett fra i de tilfeller der tjenesteyter fra kommunen følger.

Hvordan registreres opphold i spesialisthelsetjenesten med permisjon til kommunal tjeneste?

  • ​Utgangspunktet for IPLOS er de kommunale tjenestene.
  • Der søker/tjenestemottaker er innlagt i spesialisthelsetjenesten, skal kommunen vurdere bistandsbehov og fatte vedtak for de aktuelle tjenestene kommunen skal gi når vedkommende er hjemme.
  • Inn og utskrivninger skal ikke registreres; tjenesten(e) registreres med en start dato og så lenge kommunen yter tjenester under permisjoner fra spesialisthelsetjenesten.
  • Tjenestemottaker skal være registrert med ett opphold (tjeneste start = innleggelsesdatoen).
  • Utskrivning fra spesialisthelsetjenesten (dato slutt) registreres når oppholdet er avsluttet.
  • De kommunale tjenestene kan da enten fortsette, endres i tråd med endrede behov eller avsluttes dersom personen ikke har behov for omsorgstjenester.

Sist faglig oppdatert: 14. juni 2016