​​Hvordan får vi diagnoseopplysninger? 

​Diagnoseopplysninger som kommunen kan oversende til IPLOS-registeret er innhentet i forbindelse med det ordinære samarbeid mellom legen som behandler og helse- og omsorgstjenesten. Diagnosene kan også hentes fra meldingene (meldingsutveksling). Utveksling av informasjon mellom samarbeidende personell krever samtykke fra den enkelte.( tjenestemottaker).

Hvem registrerer diagnoseopplysninger? 

Det er legen som fastsetter relevant og nødvendig diagnose og oversender denne i skriftlig form til tjenesten. Diagnosen dokumenteres i journal, signeres og har legens oversendelse som dokumentasjon. 

​Det er legen som fastsetter relevant og nødvendig diagnose og oversender denne i skriftlig form til tjenesten. Diagnosen dokumenteres i journal, signeres og har legens oversendelse som dokumentasjon. 

Skal diagnoseopplysninger registreres? 

Der det er relevant og nødvendig for å vurdere bistandsbehovet og yte tjenester skal kommunen innhente diagnoseopplysninger og dokumentere i sak/journal. Dette krever samtykke fra den enkelte. Det er legen som vurderer hva som er en relevant diagnose. 

 

​Der det er relevant og nødvendig for å vurdere bistandsbehovet og yte tjenester skal kommunen innhente diagnoseopplysninger og dokumentere i sak/journal. Dette krever samtykke fra den enkelte. Det er legen som vurderer hva som er en relevant diagnose. 

Hva skal diagnoseopplysningene brukes til? 

​Diagnoseopplysninger kan gi viktig informasjon på følgende områder:

  • Hvilke brukergrupper de kommunale omsorgstjenestene får ansvaret for, hvilke behov disse gruppene har og utviklingen i behovet. Opplysningene er viktige for å planlegge tjenestetilbud, ressurstildeling og nødvendig fagkompetanse. 

  • Hvilket helseproblem som er av størst betydning for brukerens evne til å utføre egenomsorg og dagliglivets gjøremål (bistandsbehovet).

  • Følge med på utviklingen i bistandsbehov og tjenester for brukergrupper med særskilt statlig fokus, som demente, utviklingshemmede og personer med psykiske lidelser

  • Ha relevant datagrunnlag for tiltak knyttet til forebygging, behandling, rehabilitering etc.

  • Oversikt over relevante helseproblemer for de som hvert år er mottakere av tidsbegrenset opphold (i sykehjem).

Hva menes med reservasjonsrett til innsending av diagnoseopplysninger? 

 

En reservasjon krever en aktiv handling fra tjenestemottaker for å hindre at opplysninger sendes inn. Kommunen plikter å informere den enkelte søker/tjenestemottaker om reservasjonsretten. ​

Rutine for informasjon om IPLOS-registeret:

Alle som mottar tjenester i kommunen har krav på samme informasjon. 

Kommunen skal sørge for at tjenestemottakere/søkere får brosjyren om IPLOS-registeret og gjennom en samtale forklare hva reservasjonsretten innebærer. 

For noen vil det være aktuelt å gi brosjyren til verge/pårørende og drøfte eventuell reservasjon med dem. Samtidig er det viktig at dere forsikrer bruker/pårørende/verge at personvernet blir ivaretatt slik at de er trygge på at opplysningene oppbevares i henhold til regelverket om taushetsplikt og personvern 

​En reservasjon krever en aktiv handling fra tjenestemottaker for å hindre at opplysninger sendes inn. Kommunen plikter å informere den enkelte søker/tjenestemottaker om reservasjonsretten. 

Rutine for informasjon om IPLOS-registeret:

Alle som mottar tjenester i kommunen har krav på samme informasjon. Kommunen skal sørge for at tjenestemottakere/søkere får brosjyren om IPLOS-registeret og gjennom en samtale forklare hva reservasjonsretten innebærer. For noen vil det være aktuelt å gi brosjyren til verge/pårørende og drøfte eventuell reservasjon med dem. Samtidig er det viktig at dere forsikrer bruker/pårørende/verge at personvernet blir ivaretatt slik at de er trygge på at opplysningene oppbevares i henhold til regelverket om taushetsplikt og personvern 

Diagnosereservasjon – hva er en aktiv handling? 

 

Den som registrerer skal informere om reservasjonsretten. Det må uttales tydelig at tjenestemottaker ønsker å reservere seg. 

Reservasjonen må journalføres:

Det skal registreres om søker/ tjenestemottaker har reservert seg mot at diagnoseopplysninger sendes til IPLOS-registeret med Ja eller Nei

I de tilfeller der diagnoseopplysninger foreligger i kommunens dokumentasjon, skal de sendes inn til IPLOS-registeret dersom ikke den enkelte reserverer seg.

Det er viktig å informere om at opplysningene ikke kan kobles til enkeltperson i registeret. Dvs. at taushetsplikt og personvernet ivaretas.


 

​Den som registrerer skal informere om reservasjonsretten. Det må uttales tydelig at tjenestemottaker ønsker å reservere seg.

Reservasjonen må journalføres. 

Det skal registreres om søker/ tjenestemottaker har reservert seg mot at diagnoseopplysninger sendes til IPLOS-registeret med Ja eller Nei

I de tilfeller der diagnoseopplysninger foreligger i kommunens dokumentasjon, skal de sendes inn til IPLOS-registeret dersom ikke den enkelte reserverer seg.

​Det er viktig å informere om at opplysningene ikke kan kobles til enkeltperson i registeret. Dvs. at taushetsplikt og personvernet ivaretas.

Sist faglig oppdatert: 27. februar 2017