​Registrering av tvang etter kap.9 

​Følgende skal rapporteres til IPLOS-registeret:

 

  1. Skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner, inngripen i en konkret oppstått sitasjon(helse- og omsorgstjenesteloven § 9-5 bokstav a)

  2. Vedtak om bruk av tvang og makt (helse- og omsorgstjenesteloven § 9-5 bokstav b: planlagte skadeavvergende tiltak i gjentatte nødsituasjoner)

  3. c: tiltak for å dekke brukerens eller pasientens grunnleggende behov for mat og drikke, påkledning, hvile, søvn, hygiene og personlig trygghet, herunder opplærings- og treningstiltak.

Registrering av tvang etter vedtak om helsehjelp i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven § 4 A-5 

​Følgende skal registreres i IPLOS:
- Vedtak om helsehjelp som er truffet av det helsepersonellet som er ansvarlig for helsehjelpen. 

Vedtak kan treffes for inntil et år av gangen. Reglene omhandler helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Formålet med reglen er å yte helsehjelp for å hindre vesentlig helseskade samt å forebygge og begrense bruk av tvang

Hvor mange vedtak/beslutning om bruk av tvang kan registreres per dag? 

​Kravspesifikasjonen setter ingen begrensinger når det gjelder antall vedtak på samme dag og tillater også overlappende tidsperioder. 

Sist faglig oppdatert: 14. juni 2016