​​​​​Rapportering/registrering av bolig

Hva er definisjon av ordinær boligmasse?

Lokalisert i vanlig bomiljø, uten tilknytning til institusjon (i tun, fløy eller etasje).

Hva er ordinær boligmasse?

  • Dersom boligen ligger et annet sted og ikke i tun/fløy eller etasje er det en del av ordinær boligmasse.

  • Dersom boligen ligger i tun til institusjonene (selv om det er et eget hus) er det ikke en del av ordinær boligmasse.

  • Dersom boligen er lokalisert i en etg. i institusjon – da er det ikke en del av ordinær boligmasse.

Hvordan saksbehandles tjenester til personer i bolig med bemanning?

Personer som får vedtak om bolig med tjenester skal ha enkeltvedtak med spesifisering av hvilke tjenester de skal motta i boligen og omfanget av disse tjenestene i timer/uke.(f.eks. praktisk bistand, praktisk bistand opplæring, dagtilbud, støttekontakt). Det er den direkte brukerrettete tiden som er beskrevet i vedtaket som skal registreres.

Dersom en tjenesteyter deler sin tid på flere brukere samtidig, f.eks. ved fellesaktiviteter, er det likevel den direkte tiden den enkelte bruker har fått vedtak om som skal registreres på brukeren.

Det er viktig å merke seg at det ikke er alle personellressursene som skal registreres i IPLOS, men tiden i de individuelle vedtakene. Personell på vakt som kun er til stede, men ikke yter direkte tjenester vedtatt til den enkelte, skal ikke registreres som tid i IPLOS (eks. nattvakt, administrasjon, møtevirksomhet o.l.).

Dette betyr at beboere i samme bolig kan registreres med ulike tjenester og ulikt antall timer, avhengig av det enkeltvedtak den enkelte har fått.

Det skal registreres om boligen har tilknyttet fast personell hele eller deler av døgnet og om boligen er en del av den ordinære boligmassen.

Hvordan defineres bolig med fast personale?

​Dersom det er hjemmetjenesten som går regelmessig til beboere i ulike boliger og yter tjenester til den enkelte beboer, er det ikke å anse som bolig med tilknyttet personell.

Med deler av døgnet menes at personell er fast tilknyttet boligen, for eksempel kun dag eller dag og kveld, men ikke om natten. Alternativt boligen har fast tilknyttet nattevakt, men ikke personell på dagtid.

Personell som kan være borte flere timer av gangen kan ikke regnes som fast tilknyttet personell.

Boligen har fast tilknyttet personell hele døgnet når bygningen (bokomplekset/bofellesskapet) har tjenesteyter til stede hele døgnet. Det godtas at personell i boligen tar kortvarige tilsynsrunder i nærliggende bygning/bokompleks/bofellesskap. Organisasjonsnummer skal registreres.

Hva vil ”kortvarig tilsynsrunder” si?

​Kortvarige tilsynsrunder i nærliggende bygning vil si at de holder seg i nærheten av deres faste tjenestested og at tilsynet begrenser seg til en sjekk av at alt er i orden i nærliggende boliger, ikke faste lengre oppdrag.

Hvordan dokumentere i henhold til IPLOS innholdsstandard når det er et boligkontor som fatter vedtakene om bolig, og omsorgstjenesten fatter vedtaket om tjenester?

​Når boligen tildeles på grunn av helse- og omsorgsbehov (sykdom, funksjonshemming, alder) skal det dokumenteres iht. IPLOS innholdsstandard i omsorgstjenestens journal/fagsystem og rapporteres til IPLOS-registeret. Det vil si at opplysningene skal sendes inn til IPLOS-registeret selv om det er et boligkontor som fatter vedtakene om bolig. Eventuelle tildelte tjenester i hjemmet kommer i tillegg.

Hva er en omsorgsbolig?

​Fra 1994 ble det opprettet et eget tilskudd (oppstartingstilskudd) til bygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger, dvs. tilrettelagte boliger der målgruppen var eldre eller andre med pleie- og omsorgsbehov.

Fra 1997 ble tilskuddsordningen forlenget som en del av Handlingsplanen for eldreomsorgen, etter hvert også Opptrappingsplanen for psykisk helse.

Fra 2008 er tilskuddet erstattet av et investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns omsorg og pleie. Tilskuddene administreres av Husbanken. Det er krav til fysisk utforming av boligene og til tilgjengelige heldøgns tjenester for beboerne dersom de har behov for det, fra 2008 er kravet strammet inn til beboere med behov for heldøgns omsorg og pleie. Kommunen skal peke ut de personer som etter en behovsvurdering skal få tilbud om slik bolig i minst 20 år.

En del kommuner (evt. private organisasjoner) bygget boliger for eldre og funksjonshemmede før oppstartingstilskuddet ble etablert, som ble kalt omsorgsboliger. Disse er imidlertid ikke boliger bygget med oppstartingstilskudd/investeringstilskudd fra Husbanken. Vi har kalt disse: Annen bolig kommunen disponerer for pleie- og omsorgsformål.

Hvorfor skal det rapportere på 2 ulike typer bolig som kommune disponerer for pleie og omsorgsformål?

​Omsorgsboligene som skal rapporteres skal være bygget med oppstartingstilskudd eller investeringstilskudd fra Husbanken.

Annen bolig er de boligene som kommunen disponerer for helse- og omsorgsformål, som ikke er institusjon eller omsorgsbolig. De er bygget uten de nevnte tilskuddene.

Omsorgsbolig er skilt ut som egen kategori fordi helsemyndighetene ønsker å følge særskilt med på denne type boliger.

Hvordan rapporteres det når et ektepar bor i omsorgsbolig og begge mottar tjenester?

​Hver ektefelle skal vurderes for seg.

Eks: Dersom ektefellen bor i omsorgsboligen fordi mannen har fått tildelt bolig, skal ektefellen ikke registreres med bolig som tjeneste.

Dersom kona trenger omsorgsbolig på grunn av sine behov, skal også hun få dette som tjeneste selv om boligen er ført på mannen.

Registrering av bistandsvariabler for personer med tildelt bolig uten andre tjenester

​Når en person søker bolig, vil kommunen vanligvis vurdere behovet søkeren har for å få tildelt bolig og deretter fatte vedtak om tildeling eller avslag på søknaden.

IPLOS bistandsvariable er et kjernesett av opplysninger kommunen vil kartlegge for å vurdere bistandsbehov i dagliglivets aktiviteter og som også er relevante ved tildeling av bolig.

En kartlegging av bistandsbehov vil gi svar på om personen kun trenger en bolig eller om det også er behov for tjenester (for eksempel praktisk bistand daglige gjøremål – helsehjelp mv.). Det kan være utfordringer med å utføre noen av dagliglivets aktiviteter i opprinnelig bolig som er bakgrunnen for at bolig søkes.

 

Rapportering/registering av institusjon

Hva er institusjon?

​Med institusjon menes institusjon/barnebolig og sykehjem/boform etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Sist faglig oppdatert: 14. juni 2016